Skip to main content

Iselder

Adnabyddir yn gyffredin fel: isel, wedi cael llond bol, i lawr, yn drist

Iselder

Archwiliwch iselder drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

need help now

Angen cymorth brys?

Os ydych chi’n teimlo bod eich bywyd chi, neu fywyd rhywun arall, mewn perygl ffoniwch 999 neu ewch i’ch Adran Achosion Brys leol.

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

Beth yw iselder?

Mae’n normal teimlo’n isel neu wedi cael llond bol o bryd i’w gilydd. Os nad yw hwyliau isel yn mynd i ffwrdd gall fod yn arwydd o iselder. Mae arwyddion a symptomau iselder yn amrywio. Bydd profiad pawb yn wahanol. Os bydd unrhyw un o’r arwyddion neu’r symptomau a restrir isod yn para mwy nag ychydig wythnosau, ceisiwch gyngor. Gweler ein hadran cyngor hunangymorth isod.

Mae pobl yn disgrifio ystod o symptomau sy’n gysylltiedig ag iselder, gan gynnwys:

 • Teimlo’n drist neu’n fyr eich tymer ac yn flin
 • Teimlad o golled
 • Yn ddagreuol
 • Ddim yn mwynhau’r pethau oedd yn arfer eich gwneud chi’n hapus mwyach
 • Euog ac ymdeimlad eich bod yn ddiwerth, bod neb yn eich caru chi
 • Diffyg hyder a hunan-barch
 • Teimlo’n anobeithiol am y dyfodol
 • Meddyliau am hunanladdiad a hunan-niwed
 • Teimlo’n flinedig iawn / yn ddiegni
 • Teimladau negyddol neu annefnyddiol am eraill 

Gall y teimladau hyn arwain at newidiadau yn y ffordd yr ydym yn ymddwyn, megis

 • Peidio codi o’r gwely, cysgu gormod neu beidio â chysgu digon
 • Osgoi cyswllt cymdeithasol
 • Ddim yn bwyta neu’n bwyta am gysur
 • Dod yn aflonydd a chynhyrfus neu’n cael trafferth symud
 • Cynyddu’r defnydd o alcohol, sigaréts, cyffuriau
 • Diffyg canolbwyntio a chof gwael

 

Cyngor hunangymorth i reoli iselder

 • Dysgwch fwy am iselder a sut y gellir ei reoli. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod.
 • Dysgwch sgiliau newydd i reoli iselder. Gweler ein cyrsiau hunangymorth isod.
 • Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n digwydd yn eich ardal leol. Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi trwy ymweld â’n tudalen yn eich ardal chi.
 • Mae yna bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i helpu i ofalu am ein hiechyd meddwl. Er enghraifft, mae rhai pobl yn gweld bod yn egnïol yn ddefnyddiol iawn wrth reoli eu hiselder. Ewch i’n hadran gofalu amdanoch eich hun am ragor o wybodaeth a chyngor.
 • Nid oes angen i chi brofi’r teimladau hyn ar eich pen eich hun. Siaradwch â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddynt neu edrychwch ar ein hadran ‘llinellau cymorth’ isod. Ac os oes angen help brys arnoch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod – ewch i’n tudalen cymorth brys ar unwaith.

 

Os oes angen cymorth pellach arnoch i reoli iselder

Os nad yw’r wybodaeth, cyngor, adnoddau a chyrsiau ar y dudalen hon wedi bod yn ddefnyddiol a/neu rydych chi’n meddwl bod angen mwy o help arnoch chi, mae llawer o wasanaethau cymorth am ddim ar gael.

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl cyffredinol, a’ch bod yn byw yng Nghymru, ffoniwch Iechyd Meddwl y GIG 111 a dewiswch Opsiwn 2. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos a gellir ei ffonio am ddim o ffôn symudol (hyd yn oes os nad oes gan y galwr gredyd ar ôl) neu o linell arferol. Bydd y gwasanaeth yn rhoi cymorth yn syth dros y ffôn er mwyn eich helpu i ymdopi gyda’r ffordd yr ydych yn teimlo, ac os oes angen, bydd atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl yn cael ei drefnu. 

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB), a thros 18 oed, gallwch gysylltu gyda’ch meddygfa Meddyg Teulu i wneud apwyntiad gydag Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP) neu Feddyg Teulu.  Mae PHPs yn ymarferwyr iechyd meddwl y GIG sydd ar gael yn y rhan fwyaf o feddygfeydd Meddyg Teulu yn ardal BIPAB. Maent yn darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n profi mân broblemau iechyd meddwl ineu broblemau iechyd meddwl cymedrol.  Gellir gwneud apwyntiadau wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.

Os ydych o dan 18 oed neu’n poeni am rywun o dan 18 oed ac angen cyngor/hunan gyfeirio i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing.

Neu fel arall cysylltwch â llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Os ydych chi’n ofalwr di-dâl ar gyfer rhywun sy’n wynebu iselder, ewch i’n tudalen gwe ar gyfer Gofalwyr Di-dâl i gael rhagor o wybodaeth a chyngor. 

Last updated: 24.05.2024
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Cyrsiau hunangymorth am ddim i helpu gydag iselder

Os ydych chi’n teimlo eich bod chi eisiau gwneud rhywbeth am eich hwyliau, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi roi cynnig ar un o’n cyrsiau hunangymorth rhad ac am ddim.

Depression Course - SilverCloud

Man rhag Iselder – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddysgu ffyrdd o oresgyn a rheoli teimladau o hwyliau isel ac iselder. Byddwch yn dysgu ffyrdd ymarferol o ymdopi â meddyliau ac ymddygiadau anfuddiol a’r teimladau corfforol annymunol a’r emosiynau anodd weithiau sy’n gysylltiedig ag iselder.

Seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).
Gellir ei chwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Anxiety and Depression Course - SilverCloud

Man rhag Pryder ac Iselder – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddysgu ffyrdd o oresgyn a rheoli teimladau o hwyliau isel, iselder a gorbryder. Byddwch yn dysgu ffyrdd ymarferol o ymdopi â meddyliau ac ymddygiadau anfuddiol a’r teimladau corfforol annymunol a’r emosiynau anodd weithiau sy’n gysylltiedig ag iselder.

Seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).
Gellir ei chwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Yn dangos 2 allan o 11 o ganlyniadau Gweld pob

Adnoddau hunangymorth i helpu i reoli iselder

Os ydych yn teimlo eich bod am wneud rhywbeth am eich hwyliau, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi roi cynnig ar un o’n hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc – Hwyliau Isel

Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder, Lles Meddyliol Plant, Straen mind
Darllen Darllen

Iselder a hwyliau isel – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hwyliau Isel, Iselder mind
Darllen Darllen

Iselder Ôl-enedigol – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Beichiogrwydd, Hwyliau Isel, Iselder, Rhieni mind
Darllen Darllen

Iselder a Hwyliau Isel- Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hwyliau Isel, Iselder mind
Darllen Darllen

Iselder a Hwyliau Isel Carcharorion – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl Carcharorion, Iselder mind
Darllen Darllen

Darllen yn Dda – Llyfrau am Ddim ar gyfer Iechyd Meddwl o’ch Llyfrgell Leol

Cwsg, Dicter, Galar a Phrofedigaeth, Hunan-barch, Hunan-niwed, Hunanofal, Hwyliau Isel, Iselder, Pryder, Pryder Cymdeithasol, Straen, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Gwefannau Gwefannau

Ap Hunangymorth y Samariaid (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Gwefannau Gwefannau

Heads Above The Waves – sefydliad nid er elw sy’n hyrwyddo ffyrdd cadarnhaol o ddelio ag iselder a hunan-niweidio ymhlith pobl ifanc

Hunan-niwed, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder mind
Gwefannau Gwefannau

GIG 111 Cymru – Iselder

Iselder mind
Yn dangos 9 allan o 43 o ganlyniadau Gweld pob

Fideos cysylltiedig

1 munud Gofod Anadlu | Rheoli Straen – Melo Cymru

Yn dangos 1 allan o 6 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau cymorth yn darparu gwybodaeth a chyngor os ydych yn teimlo'n isel

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i iselder. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

CALL Mental Health Listening Line Logo

Llinell Wrando Iechyd Meddwl C.A.L.L.

Cyngor Cymunedol a Llinell Wrando

Darparu llinell gymorth emosiynol a gwrando gyfrinachol ar iechyd meddwl sydd ar agor 24/7. Gall CALL hefyd gyfeirio at gefnogaeth mewn cymunedau lleol ac ystod o wybodaeth ar-lein.

Ewch i wefan CALL ➝

Shout

Tecstiwch Shout i 85258 – Shout yw gwasanaeth testun 24/7 cyntaf y DU, sydd am ddim ar bob rhwydwaith symudol mawr, i unrhyw un mewn argyfwng unrhyw bryd, unrhyw le.

Mae’n lle i fynd os ydych chi’n cael trafferth ymdopi a bod angen cymorth ar unwaith arnoch.

Mae Shout yn cael ei gynnal gan dîm o wirfoddolwyr, sydd wrth galon y gwasanaeth. Rydym yn mynd â phobl o argyfwng i dawelwch bob dydd.

Ewch i wefan Shout ➝
Childline Logo

Childline – ar gyfer plant a phobl ifanc dan 19 oed

Mae Childline yma i helpu unrhyw un o dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw fater maent yn mynd drwyddo. Gallwch siarad am unrhyw beth. P’un a yw’n rhywbeth mawr neu fach, mae ein cynghorwyr hyfforddedig yma i’ch cefnogi chi.

Mynnwch help a chyngor ar ystod eang o faterion, ffoniwch ni, siaradwch â chynghorydd ar-lein, anfonwch e-bost at Childline neu postiwch ar y byrddau negeseuon.

Ffoniwch 0800 1111 – ni fydd y rhif yn ymddangos ar eich bil ffôn. Gellir cael cymorth ar-lein yma drwy greu cyfrif.

Cymorth ar gael 24/7. BSL ar gael Llun-Gwener 8am-8pm a Sadwrn 8am-1pm. Siaradwr Cymraeg ar gael ar gais, bydd apwyntiad yn cael ei drefnu.

Ewch i wefan Childline ➝
Yn dangos 3 allan o 7 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?