Skip to main content

LHDTAQ+

Adnabyddir yn gyffredin fel: lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws, trawsrywiol, rhyngrywiol, arywiol, anneuaidd, cwiar, cwestiynu, LHDTC, LHDT, LHDTC+, LHDTCRhA+

LHDTAQ+

Archwiliwch LHDTAQ+ drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

Mae rhai pobl yn uniaethu â LHDTCRhA+. Golyga hyn y gallech fod yn lesbiaid, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, cwiar/cwestiynu, anneuaidd neu arywiol. Neu efallai eich bod yn diffinio eich rhyw a’ch rhywioldeb mewn ffyrdd eraill. Mae rhestr termau Stonewall yn rhestru nifer o dermau eraill

Gall derbyn a bod yn falch o’r hyn yr ydych gael effaith gadarnhaol ar eich lles. Mae rhai pobl yn gwybod yn union pwy ydynt. I eraill sy’n cwestiynu eu hunaniaeth, gall gymryd amser. Mae’r amser a gymerir i ddeall hyn yn unigryw i bawb. 

Call canolbwyntio ar yr hyn sy’n gwneud i chi deimlo’n gyfforddus fod yn llawer pwysicach na cheisio dod o hyd i air sy’n eich disgrifio, yn enwedig o ystyried y gall eich hunaniaeth newid dros amser. Efallai y byddai edrych ar ein adnoddau isod o fudd i chi.

Mae llawer o bobl yn teimlo mai pwysig yw ‘dod allan’ a dweud wrth eraill am eu hunaniaeth. Gall dod allan achosi llawer o straen i rai. Mae’n bwysig cofio, mae pawb yn wahanol, cymerwch amser i feddwl am yr hyn sy’n iawn ac yn gyfforddus i chi. Ni ddylech deimlo dan bwysau i ‘ddod allan’ oherwydd eraill o’ch cwmpas. 

Efallai y bydd angen i chi ddod allan nifer o weithiau os bydd eich dealltwriaeth o pwy ydych chi a’r hyn sy’n eich gwneud yn gyfforddus yn newid dros amser, neu efallai y byddwch yn dod allan i bobl wahanol ar adegau gwahanol. 

Os ydych yn barod, efallai y byddai’r adnoddau hyn yn ddefnyddiol:Coming Out a’r Coming Out Guide for Trans, Nonbinary and Questioning people. 

LHDTCRhA+ a Iechyd Meddwl 

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un. Nid yw bod yn LHDTCRhA+ yn achosi problemau iechyd meddwl, ond o bryd i’w gilydd mae pobl LHDTCRhA+ yn wynebu pethau a all gael effaith ar eu iechyd meddwl, megis stigma, gwahaniaethu, ynysigrwydd cymdeithasol neu allgau / cael eu gwrthod.  

Os ydych chi’n profi problemau iechyd meddwl, mae Melo yma i chi. Mae gennym wybodaeth, cyngor ac adnoddau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o broblemau iechyd meddwl cyffredin megis hunan-niweidio, meddyliau hunanladdol, iselder, gwylltineb ac anhwylderau bwyta. 

I ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth sydd ar gael cymerwch olwg ar ein llinellau cymorth a gwasanaethau . Os ydych yn ffafrio negeseuon testun, Shout yw gwasanaeth tecst 24/7 cyntaf y DU, mae am ddim ar y rhan fwyaf o rwydweithiau ffonau symudol, ar gyfer unrhyw un sy’n wynebu argyfwng unrhyw bryd, unrhyw le. Tecstiwch ‘shout’ i 85258 

 

Cyngor ar hunangymorth 

Mae’r Pum Ffordd at Les yn bump cam y gall pawb eu cymryd i warchod a gofalu am ein lles. Gallech roi cynnig ar rai o’r awgrymiadau canlynol er mwyn ymgorffori Pum Ffordd at Les yn eich bywyd o ddydd i ddydd.  

Cysylltu 

Mae manteision a theimladau da’n deillio o gysylltu gyda phobl o’n cwmpas. Beth am ddal i fyny gyda ffrind nad ydych wedi’u gweld ers sbel. Efallai y byddech yn cael budd o gwrdd â phobl eraill sy’n uniaethu â LHDTCRhA+. Gall hyn gael effaith gadarnhaol ar eich iechyd meddwl. Gallwch ddod o hyd i gyfleoedd i wneud hyn ar y dudalen wybodaeth ar grwpiau cymdeithasol traws yng Nghymru 

Bod yn Actif 

Mae bod yn actif yn gorfforol yn gwneud lles i’n cyrff a’n meddyliau. Mae bod yn actif yn rhyddhau cemegion yn ein ymennydd sy’n gwneud i ni deimlo’n dda. Os ydych yn mwynhau chwaraeon, gall y Pride Sports LGBT+ Club Finder eich helpu i ddod o hyd i glybiau chwaraeon yn eich ardal.   

Cymryd Sylw 

Talu mwy o sylw i’r foment bresennol, eich meddyliau/teimladau, eich corff a’r byd o’ch cwmpas. Gall hyn helpu i wella eich lles meddyliol (ac yn aml gelwir hyn yn ‘ymwybyddiaeth ofalgar’). Gallech roi cynnig ar un o’n cyrsiau ymwybyddiaeth ofalgar. 

Parhau i Ddysgu 

Gall dysgu sgiliau newydd wella eich lles meddyliol. gall wella eich hyder a’ch hunan-bach. Gallech ddarllen am Hanesion Dod Allan’ o’n rhestr lyfrau Reading Well, neu ddysgu am hanes LHDTCRhA+. 

Rhoi 

Mae gwneud rhywbeth neis i ffrind neu ddieithryn yn gwneud lles iddynt hwy ond mae hefyd yn gwneud lles i chi. Mae astudiaethau gan arbenigwyr yn awgrymu y gall bod yn garedig gydag eraill wella eich lles meddyliol drwy roi synnwyr o bwrpas a hunan werth a chreu teimladau positif. Gallech wirfoddoli a rhoi amser i gefnogi elusen LHDTCRhA+, neu rannu eich hanes gyda rhywun a allai fod yn cael pethau’n anodd. Gall rhannu eich profiadau helpu eraill.  

Dod o hyd i Gymorth 

Wrth chwilio am gymorth gyda’ch iechyd meddwl, gall chwilio am gymorth gan sefydliadau sydd â dealltwriaeth dda o faterion sy’n ymwneud â LHDTCRhA+ fod o fudd. Gallwch ddod o hyd i ddolenni i sefydliadau isod, gan gynnwys gwefannau sydd â manylion gwasanaethau cwnsela arbenigol ar gyfer LHDTCRhA+. 

Cofiwch, os nad ydych yn gyfforddus yn gweithio gyda therapydd neu wasanaeth penodol, mae’n werth rhoi cynnig ar un gwahanol, nes y byddwch wedi dod o hyd i rhywun sy’n eich cefnogi’n llawn. 

Os oes angen cymorth pellach arnoch 

Os nad yw’r wybodaeth, cyngor ac adnoddau ar y dudalen hon wedi bod yn ddefnyddiol ac/neu os ydych yn teimlo fod angen mwy o gymorth arnoch, mae nifer o wasanaethau ar gael am ddim.  

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl cyffredinol, a’ch bod yn byw yng Nghymru, ffoniwch Iechyd Meddwl y GIG 111 a dewiswch Opsiwn 2. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos a gellir ei ffonio am ddim o ffôn symudol (hyd yn oes os nad oes gan y galwr gredyd ar ôl) neu o linell arferol. Bydd y gwasanaeth yn rhoi cymorth yn syth dros y ffôn er mwyn eich helpu i ymdopi gyda’r ffordd yr ydych yn teimlo, ac os oes angen, bydd atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl yn cael ei drefnu. 

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a thros 18 oed, gallwch gysylltu gyda’ch meddygfa Meddyg Teulu i wneud apwyntiad gydag Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP) neu Feddyg Teulu. Mae PHPs yn ymarferwyr iechyd meddwl y GIG sydd ar gael yn y rhan fwyaf o feddygfeydd Meddyg Teulu yn ardal BIPAB. Maent yn darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n profi mân broblemau iechyd meddwl neu broblemau iechyd meddwl cymedrol. Gellir gwneud apwyntiadau wyneb yn wyneb neu dros y ffôn. 

Os ydych o dan 18 oed neu’n poeni am rywun o dan 18 oed ac angen cyngor/hunan gyfeirio i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing. 

Neu fel arall cysylltwch â llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. 

Os ydych yn ofalwr di-dâl ar gyfer rhywun sy’n uniaethu â   LHDTCRhA, ewch i’n tudalen ar gyfer Gofalwyr Di-Dâl am ragor o wybodaeth a chyngor. 

 

Last updated: 24.05.2024
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i'r rhai sy'n nodi eu bod yn LHDTAQ+

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwasanaeth Gwasanaeth

Chwaraeon Pride – Chwilotwr ‘Clwb Chwaraeon LHDT+ Chwaraeon Balchder’

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind

Cymdeithasau Trawsrywiol yng Nghymru

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

Dod allan – Canllawiau i pobl ifanc trawsrhywiol, anneuaidd neu’n cwestiynu

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

FFLAG – sefydliad gwirfoddol cenedlaethol ac elusen cofrestredig, ymroddedig i gefnogi rhieni a teuluoedd ac eu aelodau LHDT+

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Gwefannau Gwefannau

Pac Adeiladu Rhywedd – Llawlyfr y DU ar sut i newud pethau sy’n gysylltiedig a rhywedd

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Yn dangos 5 allan o 17 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau cymorth a chefnogaeth LHDTAQ+ arbenigol

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i’r rhai sydd LHDTAQ+. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

LGBT+ Switchboard Logo

Switsfwrdd LHDT+

Mae Switsfwrdd LHDT+ yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaeth cyfeirio i lesbiaid, dynion hoyw a phobl ddeurywiol a thraws Ð ac unrhyw un sy’n ystyried materion yn ymwneud â’u rhywioldeb a/neu hunaniaeth o ran rhywedd.

Ewch i wefan Switsfwrdd LHDT+ Cymru ➝
Yn dangos 1 allan o 5 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?