Skip to main content

LHDTAQ+

Adnabyddir yn gyffredin fel: lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws, trawsrywiol, rhyngrywiol, anneuaidd, queer, cwestiynu, LGBTQ, LGBT, LGBTQ+

LHDTAQ+

Archwiliwch LHDTAQ+ drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Efallai eich bod yn chwilio am wybodaeth fel yr ydych yn adnabod fel LHDTAQ+ (lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, rhyngrywiol, anneuaidd, queer neu holi).

Mae pobl sy’n nodi eu bod yn LHDTAQ+ yn fwy tebygol o brofi problemau iechyd meddwl fel iselder, pryder neu feddyliau hunanladdol. Mae hyn oherwydd nifer o resymau, sy’n cynnwys profi stigma, gwahaniaethu, ynysu cymdeithasol neu eithrio/gwrthod. Mae cymorth a chefnogaeth ar gael os ydych chi’n profi’r teimladau hyn.

Os ydych chi’n profi unrhyw un o’r teimladau hyn, yna edrychwch o gwmpas ein gwefan. Mae gennym ni wybodaeth, cyngor ac adnoddau yn ymwneud ag amrywiaeth o broblemau iechyd meddwl cyffredin fel hunan-niweidio, meddyliau hunanladdol, iselder, dicter ac anhwylderau bwyta.

Tra bod y dudalen hon yn cael ei datblygu gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael gan y llinellau cymorth / gwasanaethau canlynol.

Last updated: 02.08.2022
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i'r rhai sy'n nodi eu bod yn LHDTAQ+

MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Darllen Darllen

Queer Up: An Uplifting Guide to LGBTQ+ Love, Life and Mental Health

Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

Welcome to St Hell: My trans teen misadventure

Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

Coming Out Stories: Personal Experiences of Coming Out from Across the LGBTQ+ Spectrum

Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

You Can Change the World!

Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Gwefannau Gwefannau

Umbrella Cymru | Arbenigwyr Cymorth Rhywedd ac Amrywiaeth Rhywiol

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Yn dangos 5 allan o 10 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau cymorth a chefnogaeth LHDTAQ+ arbenigol

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i’r rhai sydd LHDTAQ+. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Stonewall Logo

Stonewall

Mae Stonewall wedi llunio rhestr o sefydliadau sy’n gweithio i gefnogi pobl LHDT yn y DU. Mae’r rhestr yn cynnwys gwasanaethau cymorth ar gyfer lles meddyliol a chymdeithasol, cyngor defnyddiol, cymorth i bobl draws a gwybodaeth am drais a cham-drin.

Ewch i wefan Stonewall ➝
LGBT+ Switchboard Logo

Switsfwrdd LHDT+

Mae Switsfwrdd LHDT+ yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaeth cyfeirio i lesbiaid, dynion hoyw a phobl ddeurywiol a thraws Ð ac unrhyw un sy’n ystyried materion yn ymwneud â’u rhywioldeb a/neu hunaniaeth o ran rhywedd.

Ewch i wefan Switsfwrdd LHDT+ Cymru ➝

Llinell Gymorth LHDT+ Cymru

Llinell gymorth ar gyfer pobl LHDT a’u teuluoedd a’u ffrindiau. Ei nod yw darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer amrywiaeth o bynciau sy’n effeithio ar bobl yn y gymuned LHDT.

Ewch i wefan Llinell Gymorth LHDT+Cymru ➝
Yn dangos 3 o ganlyniadau
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?