Skip to main content

10 Awgrym Da ar gyfer Lles Meddyliol

Adnabyddir yn gyffredin fel: lles

10 Awgrym Da ar gyfer Lles Meddyliol

Archwiliwch 10 awgrym da ar gyfer lles meddyliol drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Gadewch i ni ddechrau

Mae yna bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i ofalu am ein hiechyd meddwl a’n lles.

Bydd gofalu am ein lles meddwl – y cyfeirir ato weithiau fel hunanofal – yn wahanol i bawb. Yn syml, mae hunanofal yn golygu gwneud rhywbeth drosoch eich hun.

Mae’n ymwneud â chael rhywfaint o ‘amser i mi’. Gwneud rhywbeth sy’n eich helpu i ymlacio a theimlo’n hapusach. Fel gwrando ar eich hoff gerddoriaeth, gwylio’ch hoff ffilm, mynd am dro neu redeg, siarad â ffrindiau neu anwyliaid. Does dim rhaid iddo gymryd llawer o amser na chostio arian.

Ceisiwch dreulio mwy o amser yn gwneud y pethau sy’n eich gwneud chi’n hapus.Peidiwch â theimlo’n euog.Meddyliwch amdano fel gwaith cynnal a chadw hanfodol bob dydd.

 

Bydd gofalu amdanoch chi’ch hun a’ch lles yn eich helpu i ofalu am eraill

Mae’n arbennig o bwysig gofalu amdanoch chi’ch hun pan fyddwch chi’n gofalu am eraill – boed yn deulu, ffrindiau neu’ch swydd. Efallai eich bod wedi clywed y dywediad: ‘Ni allwch arllwys o gwpan gwag’.

 

Ein 10 Awgrym Da Ar Gyfer Gwell Lles Meddyliol

Isod mae ’10 awgrym da’, gan sefydliadau ac arbenigwyr iechyd meddwl blaenllaw, ar sut y gallwn ni i gyd ofalu am ein hiechyd meddwl a’n lles.

Ceisiwch wneud cymaint â phosibl bob dydd. Po fwyaf y byddwch chi’n eu hymarfer, yr hawsaf y byddant yn dod. Byddant yn dechrau dod yn rhan o’ch trefn ddyddiol arferol.

 

1 i 5 – Awgrymiadau Hunangymorth: Y Pum Ffordd at Les

Mae 5 cam y gallwn ni i gyd eu gwneud i wella ein hiechyd meddwl a’n lles. Fe’u gelwir yn ‘Pum Ffordd at Les’. Cawsant eu datblygu gan y Sefydliad Economaidd Newydd.

  1. Cysylltu â phobl eraill – Mae wedi’i brofi ein bod yn cael buddion cadarnhaol o gysylltu â phobl o’n cwmpas.
  2. Byddwch yn Egnïol – Mae gweithgaredd rheolaidd yn helpu i leihau straen a phryder, yn rhoi hwb i hyder, ac yn gwella lefelau egni.
  3. Sylwch – Dangoswyd bod talu sylw i’r foment bresennol (a elwir hefyd yn ymwybyddiaeth ofalgar) yn gwella eich lles meddyliol.
  4. Dal ati i Ddysgu – Gall dysgu sgiliau newydd wella’ch hyder a’ch hunan-barch.
  5. Rhoi – Mae astudiaethau arbenigol yn awgrymu y gall bod yn garedig ag eraill helpu i wella eich lles meddyliol

Gweler ein pwnc ar y 5 Ffordd at Les am ragor o wybodaeth.

Yn ogystal â’r Pum Ffordd at Les mae’r pethau canlynol yn bwysig ar gyfer iechyd meddwl da:

 

6 – Awgrym hunangymorth: Bwyta Bwyd Iach a Chadw wedi’ch Hydradu

Nid yw’r hyn rydym yn ei fwyta yn effeithio ar ein hiechyd corfforol yn unig: gall hefyd effeithio ar ein hiechyd meddwl a’n lles. Mae cysylltiad rhwng yr hyn rydyn ni’n ei fwyta a sut rydyn ni’n teimlo. Gall bwyta’n dda wella’ch synnwyr o les a hwyliau. Mae’r hyn rydych chi’n ei yfed hefyd yn bwysig. Mae ymchwil wedi canfod y gall hyd yn oed dadhydradu ychydig effeithio ar eich hwyliau a gall yfed gormod o gaffein wneud pobl yn bryderus.

Os hoffech chi ddarganfod mwy am effaith bwyd ar ein meddyliau a’n cyrff, gweler ein pwnc bwyta’n iach.

 

7 – Awgrym hunangymorth: Alcohol – Yfed Risg Isel

Gall yfed alcohol, hyd yn oed ychydig bach, effeithio ar eich corff a’ch meddwl. Mae rhai pobl yn yfed alcohol i ymlacio neu helpu i ymdopi â straen dyddiol. Mae alcohol yn effeithio ar y rhan o’ch ymennydd sy’n rheoli ataliad. Ar ôl ychydig o ddiodydd byddwch chi’n teimlo’n fwy ymlaciol, yn llai pryderus ac yn fwy hyderus.

Mae’n bwysig deall bod alcohol yn iselydd. Mae’n ymyrryd â chemegau yn eich ymennydd sy’n effeithio ar eich teimladau, eich meddyliau a’ch ymddygiad.

Gall yfed yn drwm yn rheolaidd newid cyfansoddiad cemegol eich ymennydd. Gall y newidiadau hyn gael llawer o effeithiau negyddol ar ein meddyliau a’n cyrff, gan gynnwys effeithio ar ein hwyliau, lefelau egni, cwsg a chof.

Os ydych chi eisiau darganfod mwy am effaith alcohol ar ein meddyliau a’n cyrff a/neu os ydych chi’n poeni am rywun yn yfed, ewch i’n pwnc ar alcohol.

 

8 – Awgrym Hunangymorth: Cael Noson Dda o Gwsg

Mae pawb angen cwsg, ond mae llawer ohonom yn profi problemau cwsg o bryd i’w gilydd. Mae perthynas agos rhwng cwsg ac iechyd meddwl. Gall cwsg gwael arwain at bryderu ac mae gofid yn arwain at gwsg gwael.

Mae yna lawer o resymau pam y gallem gael problemau gyda’n cwsg. Os ydych chi’n profi cwsg gwael gall fod yn achosi problemau gyda’ch bywyd o ddydd i ddydd – gyda pherthnasoedd gyda theulu, ffrindiau neu waith. Efallai y byddwch chi’n teimlo’n flin, yn brin o egni neu’n cael trafferth canolbwyntio.

Gallai problemau cysgu dros gyfnod o amser arwain at broblem iechyd meddwl gyffredin fel gorbryder neu iselder. Ac os oes gennych gyflwr iechyd meddwl eisoes gallai hyn effeithio ar eich cwsg mewn nifer o ffyrdd.
Os oes angen help arnoch gyda’ch cwsg, gweler ein pwnc ar Cwsg am wybodaeth, cyngor ac adnoddau.

 

9 – Awgrym Hunangymorth: Trafod Pethau

Peidiwch â chael trafferth ar eich pen eich hun os ydych chi’n teimlo’n isel. Siaradwch â rhywun am eich teimladau: boed yn ffrind, yn aelod o’r teulu, yn gydweithiwr neu’n rhywun ar ddiwedd llinell gymorth gydnabyddedig. Gofynnwch am help os oes ei angen arnoch. Gweler ein tudalen llinellau cymorth.

 

10 – Awgrym Hunangymorth: Dysgwch Sut i Reoli Straen

Straen yw ymateb ein corff i bwysau. Mae’n rhan normal o fywyd. Fodd bynnag, gall gormod o straen eich gadael yn teimlo wedi’ch llethu neu’n methu ag ymdopi. Gall straen effeithio ar eich iechyd meddwl a chorfforol.

Mae Melo yma i’ch helpu chi, mae gennym ni wybodaeth, cyngor, adnoddau a dolenni i gyrsiau rhad ac am ddim sydd â’r nod o’ch helpu i reoli straen. Mae gennym ddolenni i ymarferion anadlu, Apiau Ymwybyddiaeth Ofalgar, gwybodaeth a chyrsiau i’ch helpu i reoli straen. Gweler ein pwnc ar Straen.

Last updated: 21.07.2022
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Cyrsiau i'ch helpu i ofalu am eich lles meddyliol

Yn dangos 0 allan o 13 o ganlyniadau Gweld pob

Adnoddau hunangymorth i'ch helpu i ofalu am eich lles meddyliol

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim ar gyfer lles meddwl, sydd wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Apiau (iOS) Apiau (iOS)

Ap Daylio Journal: Dyddlyfr Bwled Hunanofal gyda Nodau – Dyddiadur Hwyliau a Traciwr Hapusrwydd (iOS)

Anableddau Dysgu, Hunanofal, Hwyliau Isel, Lles Meddyliol

Relaxio s.r.o.

Apiau (Android) Apiau (Android)

Ap Daylio Journal: : Dyddlyfr Bwled Hunanofal gyda Nodau – Dyddiadur Hwyliau a Traciwr Hapusrwydd (Android)

Anableddau Dysgu, Hunanofal, Hwyliau Isel, Lles Meddyliol

Relaxio s.r.o.

Darllen Darllen

Cerdyn Post Cysylltu – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les mind
Darllen Darllen

Cerdyn Post Bod yn Actif – Pum Ffordd at Les Gwent

Bod yn Egnïol, Pum Ffordd at Les mind
Darllen Darllen

Cerdyn Post Bod yn Sylwgar – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Darllen Darllen

Cerdyn Post Dal Ati i Ddysgu – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les mind
Darllen Darllen

Cerdyn Post Rhoi – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les mind
Yn dangos 7 allan o 22 o ganlyniadau Gweld pob

Aneurin Bevan University Health Board

Ymarferwyr Iechyd Seicolegol (PHPs)

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth parhaus arnoch i wella eich iechyd meddwl, yna efallai y bydd angen cymorth proffesiynol arnoch gan y GIG. Mae hwn yn wasanaeth am ddim a byddwch yn gallu cael gafael ar y cymorth hwn yn eich meddygfa. Gofynnwch a oes Ymarferydd Iechyd Seicolegol yn eich meddygfa. Os nad oes, yna gall eich meddyg teulu ddarparu cymorth.

Rhagor o wybodaeth ➝
Yn dangos 1 canlyniad
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?