Skip to main content

Poen a Chyflyrau Iechyd Tymor Hir

Adnabyddir yn gyffredin fel: poen cronig, rheoli iechyd, canser, diabetes, covid hir, salwch, niwl yr ymennydd

Poen a Chyflyrau Iechyd Tymor Hir

Archwiliwch poen a chyflyrau iechyd tymor hir drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Beth yw poen cronig?

Poen cronig yw poen sy’n parhau neu’n dychwelyd am 3 mis neu fwy. Yn gyffredin mae’n boen cefn neu gymal neu gur pen, a achosir gan salwch, anaf neu lawdriniaeth.

Mae unrhyw un sy’n dioddef o boen cronig neu gyflwr hirdymor mewn mwy o berygl o ddioddef hwyliau isel, iselder neu bryder.
Gall symptomau/problemau gynnwys:

 • Deiet/pwysau gwael gain/colli-pwysau
 • Poen a blinder
 • Straen/pryder ac iselder
 • Cwsg gwael
 • Diffyg cymhelliant
 • Cyfathrebu gwael
 • Sgîl-effeithiau meddyginiaeth
 • Newidiadau corff o ganlyniad i’r cyflwr gan gynnwys cymhlethdodau

Gall problemau iechyd a phoen effeithio ar gwsg, a all achosi blinder a hwyliau isel a gwneud ymdopi â’r boen/salwch yn fwy anodd. Er bod poen a blinder yn symptomau gwahanol o gyflwr, mae ffyrdd o’u rheoli yn debyg. Os gallwn leihau faint o boen neu flinder rydym yn ei brofi yn llwyddiannus, gallwn helpu i leihau’r effaith ar ein lles meddyliol.

 

Cyngor hunangymorth ar gyfer rheoli poen a blinder

Dysgwch fwy am boen a chyflyrau hirdymor a sut y gellir eu rheoli. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod.

Dysgwch sgiliau newydd i reoli poen a chyflyrau hirdymor. Gweler ein cyrsiau hunangymorth isod. Maent yn cynnwys cyrsiau sy’n cefnogi pobl sy’n byw gyda phoen cronig, cyflyrau hirdymor, COVID-19, diabetes a chanser.

Mae cyngor arall yn cynnwys:

 • Peidio â gorwneud pethau a dysgu dweud ‘na’.
 • Cynllunio eich diwrnod a gwneud yn siŵr eich bod yn cymysgu cyfnodau gorffwys gyda gweithgaredd.
 • Cael noson dda o gwsg. Gweler ein tudalen ar ‘cwsg‘.
 • Ymarfer corff. Gweler ein tudalen ar ‘bod yn actif‘.
 • Ymlacio a gweithgareddau pleserus eraill nad oes angen llawer o egni corfforol arnynt, ond ymarferwch y meddwl. Gweler ein hadnoddau ymwybyddiaeth ofalgar.
 • Aros yn weithgar yn gymdeithasol.
 • Bwytewch brydau cytbwys. Gweler ein tudalen ‘bwyta’n iach‘.
 • Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n digwydd yn eich ardal leol. Mae’n bosibl y bydd grŵp cymorth lleol ar gyfer pobl sy’n profi’r un cyflyrau â chi. Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi drwy fynd i’n tudalen ‘yn eich ardal chi‘.
 • Defnydd priodol o feddyginiaethau.
 • Defnydd o wres, oerfel a thylino ar gyfer poen.
 • Nid oes angen i chi brofi teimladau anodd ar eich pen eich hun. Edrychwch ar y wybodaeth isod neu ewch i’n hadran ‘llinellau cymorth’ isod os oes angen cymorth arnoch i reoli’ch poen neu’ch cyflwr hirdymor.

 

Beth yw niwl yr ymennydd?

Mae niwl yr ymennydd neu ddryswch yn symptom cyffredin arall o nifer o gyflyrau iechyd. Gall eich arwain at anawsterau cof tymor byr, anallu i feddwl yn glir neu ddeall rhywfaint o wybodaeth. Efallai y byddwch chi’n ei chael hi’n anodd siarad hefyd, gan na allwch chi ddod o hyd i’r geiriau nac anghofio enwau’r bobl neu’r lleoedd roeddech chi’n mynd i’w dweud.

Mae’n bwysig gwybod nad yw niwl yr ymennydd yn gynyddol nac yn gysylltiedig â dirywiad mewn deallusrwydd. Fodd bynnag, gall fod yn ddryslyd, a gall erydu hyder, hunan-barch ac arwain at hwyliau isel.

 

Cyngor hunangymorth ar gyfer niwl yr ymennydd

Dyma rai pethau y gallwch chi eu gwneud a allai eich helpu i deimlo’n well:

 • Cael digon o orffwys a chysgu. Gweler ein tudalen ar ‘cwsg‘.
 • Bwytewch ac yfwch ddŵr yn rheolaidd. Bwytewch ddiet cytbwys rheolaidd sy’n cynnwys digon o ffrwythau a llysiau. Yfwch ddigon o ddŵr gan ei fod yn bwysig i iechyd yr ymennydd. Gweler ein tudalen ‘bwyta’n iach‘.
 • Alcohol. Os ydych chi’n cymryd meddyginiaethau i reoli’ch poen, siaradwch â’ch meddyg neu fferyllydd am unrhyw adweithiau a allai ddeillio o’u cymysgu ag alcohol. Gweler ein tudalen ‘alcohol‘.
 • Gwnewch ychydig o ymarfer corff ysgafn. Gwnewch weithgareddau mewn cyfnodau byr o ychydig funudau yn unig, neu beth bynnag y gallwch ei wneud. Nid oes angen i chi fynd i’r gampfa. Dechreuwch gyda dim ond sefyll i olchi llestri neu smwddio, mae hyn i gyd yn weithgaredd corfforol.
 • Ceisiwch osgoi gwylio’r teledu neu ddefnyddio teclynnau electronig am gyfnodau hir. Mae hyn yn tueddu i waethygu problemau canolbwyntio. Cymerwch seibiannau rheolaidd. Argymhellir dim mwy nag 1 awr o deledu ac yna egwyl o ychydig oriau.
 • Gwnewch restr a gosodwch nodiadau atgoffa. Gallech gadw dyddiadur neu gael anogwyr cof fel nodiadau gludiog, defnyddio larwm ffôn i’ch atgoffa i gymryd meddyginiaeth, cymryd seibiant neu wneud rhywfaint o weithgaredd ac ati…
 • Cael ‘cartrefi’ ar gyfer pethau. Mae’n haws dod o hyd i bethau y gallech chi eu colli fel sbectol, allweddi, ffonau, waledi neu byrsiau a meddyginiaeth.
 • Canolbwyntiwch ar 1 gweithgaredd ar y tro. Yn hytrach na cheisio amldasg. Efallai eich bod wedi bod yn wych yn gwneud hyn yn y gorffennol ond mae gwneud 2 dasg neu fwy ar unwaith yn debygol o gynyddu niwl yr ymennydd.
 • Os yw prosesu gwybodaeth newydd yn anodd i chi, ceisiwch ailadrodd unrhyw wybodaeth newydd yn ôl i chi’ch hun, gall hyn ei gwneud hi’n haws i chi ei chadw. Neu cariwch lyfr nodiadau i nodi pethau.
Last updated: 13.07.2022

Adnoddau hunangymorth i'ch cynorthwyo i reoli poen cronig

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim ar gyfer rheoli poen, wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl.

MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Darllen Darllen

Problemau Cysgu – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Cwsg, Poen a Chyflyrau Hirdymor mind
Darllen Darllen

Pryder Iechyd – Canllaw Hunangymorth y GIG

Poen a Chyflyrau Hirdymor, Pryder mind
Sain Sain

Gwella o Salwch

Coronafeirws, Poen a Chyflyrau Hirdymor mind
Darllen Darllen

Byw gyda Phoen Parhaus yng Nghymru (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Poen a Chyflyrau Hirdymor mind
Yn dangos 4 allan o 5 o ganlyniadau Gweld pob

Fideos cysylltiedig

Dod i adnabod EPP Cymru (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Yn dangos 1 canlyniad

Llinellau cymorth a chefnogaeth ar gyfer rheoli poen

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i reoli poen. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

GIG 111 Cymru Logo

GIG 111 Cymru

Mae gwasanaeth ffôn 111 y GIG ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, a gallwch ei ddefnyddio ar gyfer cyngor iechyd brys ar ba wasanaethau i gael mynediad iddynt neu sut i reoli salwch neu gyflwr a chael mynediad brys. gofal sylfaenol y tu allan i oriau.

Ewch i wefan GIG 111 Cymru ➝
Yn dangos 1 canlyniad