Skip to main content

Pryderon Arian / Argyfwng Costau Byw

Adnabyddir yn gyffredin fel: problemau ariannol, dyled, ôl-ddyledion, budd-daliadau, incwm, helpu â’r argyfwng costau byw

Pryderon Arian / Argyfwng Costau Byw

Archwiliwch pryderon arian / argyfwng costau byw drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Sut gallai materion ariannol effeithio ar eich iechyd meddwl?

Mae arian ac iechyd meddwl yn aml yn gysylltiedig. Gall poeni am arian effeithio ar eich iechyd meddwl a gall iechyd meddwl gwael wneud rheoli eich arian yn anodd.

Gall poeni am arian arwain at deimladau o bryder, straen, iselder, dicter.

 

Effaith y cynnydd mewn costau byw

Mae pawb ohonom yn teimlo effaith pwysau costau byw, mae cynnydd mewn rhenti, biliau a phrisiau bwyd yn gadael eu hôl ac, o ganlyniad, mae llawer o bobl yn cael trafferth i ddiwallu eu hanghenion byw sylfaenol. Os ydych chi’n cael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd, efallai y gallwch gael cymorth gan y llywodraeth neu’ch cyngor lleol i’ch helpu gyda hanfodion. Rydym am wneud yn siŵr bod pawb ledled Gwent sydd angen cymorth a chyngor yn gallu ei gael yn hawdd.

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan dudalen benodol i gynorthwyo gyda chostau byw y gallwch ddod o hyd iddi yma Cymorth gyda Chostau Byw – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae hon yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol a chyngor ar y cymorth sydd ar gael, yn ogystal â’r hyn a allai fod ar gael i chi yn eich ardal leol.

Gall y straen parhaus oherwydd costau byw uwch gael effaith ar eich iechyd meddwl a’ch lles. Os yw pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd meddwl, edrychwch yn ein hadran adnoddau hunangymorth isod.

 

Gwybodaeth a chyngor

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael:

 • Darganfyddwch a oes gennych hawl i gymorth ariannol gan y Llywodraeth drwy edrych ar y dudalen hon neu drwy ymweld â’ch swyddfa Cyngor ar Bopeth leol, mae manylion pob ardal leol i’w gweld isod
 • Darganfyddwch a allwch arbed arian ar filiau trwy wirio’r cyngor isod.
 • Os ydych chi eisiau help i reoli dyled mae yna wasanaethau sy’n darparu cefnogaeth am ddim – gweler ‘sefydliadau a chefnogaeth i’ch helpu i reoli eich arian’ isod.
 • Rhowch gynnig ar gwrs ar-lein rhad ac am ddim sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu i reoli’r materion ymarferol ac emosiynol sy’n ymwneud â phoeni am arian. Gweler ein cyrsiau isod.
 • Os yw pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd meddwl gweler ein hadran adnoddau hunangymorth isod.
 • Os ydych mewn dyled a achosir gan weithredoedd rhywun arall gweler y cyngor isod.

 

Gwiriwch a allwch arbed arian ar filiau a/neu sydd â hawl i gymorth gan y Llywodraethau

 • Arbedion cyffredinol – Mae gwefan Money Saving Expert yn cynnwys awgrymiadau i’ch helpu i leihau eich biliau hanfodol.
 • Arbedion ynni – I gydnabod y bydd angen cymorth ar lawer o aelwydydd i helpu i ymdrin â biliau ynni cynyddol, maent wedi lansio pecyn cymorth sy’n cynnwys y Cynllun Cymorth Biliau Ynni.
 • Pobl ar incwm isaf yng Nghymru – Gall aelwydydd sydd â’r incwm isaf yng Nghymru dderbyn taliad o £350 gyda rhai pobl â hawl i gymorth ariannol pellach o Gronfa Cynorthwywyr Dewisol Llywodraeth Cymru.
 • Os ydych yn feichiog neu os oes gennych blentyn o dan 4 oed, gyda’r Cynllun Cychwyn Iach efallai y bydd gennych hawl i gymorth wythnosol ar gyfer ffrwythau, llysiau, llaeth a fitaminau. Neu a allech chi dderbyn cerdyn rhagdaledig i gefnogi cost hanfodion iach.

 

Gwiriwch a ydych yn hawlio’r holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio gwasanaeth newydd, drwy Cyngor ar Bopeth, o’r enw ‘Hawlio Beth Sy’n Eich Hun‘ sy’n helpu pobl i hawlio’r budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt. Mae ganddo linell gymorth bwrpasol: 0808 250 5700. Mae’r Gwasanaeth Hawlio Beth Sy’n Eich Hun hefyd yn cael ei gefnogi gan linell gymorth i bobl sydd angen cyngor mwy cyffredinol, a weithredir gan Gyngor ar Bopeth: Advicelink Cymru. Mae hwn yn wasanaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd wedi’i gynllunio i helpu pobl sydd â’r anghenion mwyaf o ran gwasanaethau. Mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9-5pm ar 0800 702 2020. Neu gallwch ymweld â’r wefan am wybodaeth a/neu cael sgwrs we.

Neu gallwch fynd i wefan ‘Money Saving Expert‘ sydd â gwiriwr budd-daliadau 10 munud fel y gallwch wirio a ydych yn hawlio’r holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt.

Os oes gennych anabledd ac angen ceisio cyngor ar fudd-daliadau, mae’r Prosiect Cyngor Anabledd (DAP) yn darparu gwasanaeth cyngor hawliau lles i gefnogi pobl sy’n anabl, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Cysylltwch â nhw ar: 01633 485865, e-bostiwch ar info@dapwales.org.uk neu ewch i www.dapwales.org.uk.

 

Gwiriwch a allwch chi gael help gyda’ch costau tai

Os oes angen help arnoch gyda’ch costau tai, p’un a ydych yn denant yn y sector cymdeithasol neu breifat, neu’n berchennog tŷ, gofynnwch am gyngor a chymorth cyn gynted â phosibl os ydych yn meddwl y byddwch yn cael trafferth talu eich rhent. a/neu biliau.

 • Gallwch gysylltu â’ch landlord neu ddarparwr morgais yn uniongyrchol i ofyn am newid tymor byr i drefniadau talu neu gysylltu â’r Porth Cymorth Tai lleol ar 01495 766949 i gael cymorth hirach dymor.
 • Bydd y Porth Cymorth Tai yn gofyn rhai cwestiynau i chi am eich amgylchiadau ac yn eich cyfeirio at y cyngor, gwybodaeth neu gefnogaeth fwyaf priodol. Mae Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (TTD) yn darparu cymorth ychwanegol gyda’ch rhent. I gael TTD, mae’n rhaid bod gennych hawl i Fudd-dal Tai neu dderbyn Credyd Cynhwysol sy’n cynnwys swm ar gyfer costau tai ac mewn sefyllfa lle nad ydych yn gallu talu eich costau tai o hyd.
 • Os ydych chi’n rhentu eiddo preifat mae yna hefyd linell gymorth bwrpasol ar gyfer pobl sy’n wynebu dyled gyda’u rhent. Ffôn: 0808 278 7920 neu ewch i wefan Advicelink Cymru.

 

Os ydych chi eisiau cyngor lleol ar y cymorth tai sydd ar gael neu ddyled tai

 • Os ydych yn byw yng Nghaerffili llenwch ffurflen atgyfeirio neu anfonwch neges destun HOUSUPPORT i 81400 a bydd aelod o’r tîm Cefnogi Pobl yn cysylltu â chi.
 • Os ydych yn byw ym Mlaenau Gwent gwelwch fwy o wybodaeth a gwnewch gais neu ffoniwch 01495 353398 neu e-bostiwch benefits@blaenau-gwent.gov.uk neu cysylltwch â Chanolfan Cyngor Tai Blaenau Gwent ar 01495 354600 os oes angen cymorth tymor hwy arnoch.
 • Os ydych yn byw yn Nhorfaen neu Sir Fynwy, gweler mwy o wybodaeth a gwnewch gais ar-lein neu ffoniwch 01495 766430 neu e-bostiwch benefits@torfaen.gov.uk (Darparir cymorth budd-daliadau i Sir Fynwy trwy wasanaeth a rennir).
 • Os ydych yn byw yng Nghasnewydd , gallwch gael rhagor o wybodaeth gan Borth Casnewydd ar 01633 235201 neu e-bostiwch newport.gateway@newport.gov.uk neu i wneud cais a chael mwy o wybodaeth ewch i: www.newport.gov.uk/en/Council-Tax-Benefits.

 

Os ydych chi eisiau help i wneud cais am fudd-daliadau

Os ydych chi eisiau help i wneud cais am fudd-daliadau mae’r gwasanaeth Help i Wneud Cais yn cael ei ddarparu gan Cyngor ar Bopeth sy’n darparu cymorth i hawlio budd-daliadau.

Os ydych chi eisiau cymorth a chefnogaeth leol i wneud cais am fudd-daliadau ac:

 • Os ydych yn byw ym Mlaenau Gwent gallwch gysylltu â Chyngor ar Bopeth ar 03444 772020 neu ar-lein neu am ragor o wybodaeth ac i wneud cais am fudd-daliadau gallwch gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ar 01495 311556 neu ewch i www.blaenau-gwent.gov.uk.
 • Os ydych yn byw yn  Nhorfaen  gallwch gysylltu â  Chyngor ar Bopeth Torfaen ar 0300 330 2117 neu ar-lein neu am ragor o wybodaeth ac i wneud cais am fudd-daliadau gallwch gysylltu â  Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar-lein neu ffoniwch 01495 766430  neu e-bostiwch benefits@torfaen.gov.uk.
 • Os ydych yn byw yng Nghaerffili cysylltwch â Chyngor ar Bopeth ar 03444 772020 neu ar-lein neu am ragor o wybodaeth ac i wneud cais am fudd-daliadau gallwch gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar 01443 866534.
 • Os ydych yn byw yn Sir Fynwy cysylltwch â Chyngor ar Bopeth Sir Fynwy ar 03444 77 20 20 neu ar-lein.
 • Os ydych yn byw yng Nghasnewydd cysylltwch â Chyngor ar Bopeth Casnewydd ar 03444 77 20 20 neu ewch i’w gwefan.

 

Os ydych am gysylltu â llinell gymorth sy’n cefnogi pobl mewn dyled

Mae amrywiaeth o asiantaethau ac adnoddau a all eich helpu i reoli a datrys pryderon yn ymwneud ag arian. Mae’r sefydliadau hyn yn darparu cymorth a chyngor am ddim ar faterion fel rheoli dyled, gwneud y mwyaf o’ch budd-daliadau lles a chyngor ariannol cyffredinol arall. Gall y cymorth hwn eich helpu i deimlo bod gennych fwy o reolaeth a lleihau lefelau straen uniongyrchol. Gweler y ‘sefydliadau a chymorth i’ch helpu i reoli eich arian’ isod i gael rhagor o wybodaeth am Cyngor ar Bopeth Cymru, Step Change a’r Llinell Ddyled Genedlaethol.

Os yw pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd meddwl cysylltwch â llinell gymorth arbenigol.

 

Os ydych mewn dyled a’i fod wedi’i achosi gan weithredoedd rhywun arall (cam-drin economaidd) gallwch ofyn am gymorth

Os ydych chi wedi cael, neu’n dal i gael, unrhyw agweddau ar eich arian wedi’u rheoli mewn ffordd rydych chi’n anhapus, yna gallai hyn fod yn gamdriniaeth. Gall yr offer hyn gan Goroesi Cam-drin Economaidd eich helpu i nodi cam-drin a chyngor ar beth i’w wneud do: Dwi angen help – Goroesi Cam-drin Economaidd.

Last updated: 26.09.2022
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i helpu gyda phryderon ariannol

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim i helpu gyda phryderon ariannol, wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Cyllidebu | MoneyHelper

Arian mind
Gwefannau Gwefannau

Gwasanaethau a sefydliadau i oedolion – Dewis Cymru

Arian, Iechyd Meddwl Dynion, Lles Meddyliol, Unigrwydd mind
Darllen Darllen

Cychwyn Iach y GIG – Gweithwyr Iechyd Proffesiynol (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Arian mind
Gwefannau Gwefannau

Arian ac Iechyd Meddwl – Cyngor yr elusen Mind ar sut i reoli dyled

Arian mind
Gwefannau Gwefannau

Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian – Cefnogaeth i bobl sy’n profi problemau gydag iechyd meddwl ac arian

Arian mind
Gwefannau Gwefannau

Diogelwch Ar-lein | Cymunedau Digidol Cymru

Arian, Dementia, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant mind
Darllen Darllen

Dod o hyd i’ch ffordd – Canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi | Samariaid

Arian, Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Unigrwydd mind
Yn dangos 7 allan o 8 o ganlyniadau Gweld pob

Sefydliadau a chymorth i'ch helpu i reoli'ch arian

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i bryderon ariannol. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Money Helper Logo

Money Helper

Cymorth ariannol am ddim a diduedd gyda chefnogaeth y llywodraeth. Mae MoneyHelper yn cyfuno arweiniad ar arian a phensiynau i’w gwneud hi’n gyflymach ac yn haws dod o hyd i’r cymorth cywir ar gyfer eich achos

Ewch i wefan Money Helper ➝
National Debtline Logo

Llinell Ddyled Genedlaethol

Mae’r Llinell Ddyled Genedlaethol yn rhoi cyngor annibynnol am ddim ar ddyledion dros y ffôn ac ar-lein.

Gall eich helpu i wybod beth sydd gennych mewn gwirionedd, gwneud y mwyaf o’ch arian a dewis yr ateb i’ch dyled.

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9am – 8pm, dydd Sadwrn: 9:30am -1pm

Cysylltwch â'r Llinell Ddyled Genedlaethol ➝
Yn dangos 2 allan o 5 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?