Skip to main content

Pryderon Arian

Adnabyddir yn gyffredin fel: problemau ariannol, dyled, ôl-ddyledion, budd-daliadau, incwm

Pryderon Arian

Archwiliwch pryderon arian drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Sut gallai materion ariannol effeithio ar eich iechyd meddwl?

Mae arian ac iechyd meddwl yn aml yn gysylltiedig. Gall poeni am arian effeithio ar eich iechyd meddwl a gall iechyd meddwl gwael wneud rheoli eich arian yn anodd.

Gall poeni am arian arwain at deimladau o bryder, straen, iselder, dicter.

 

Effaith y cynnydd mewn costau byw

Bydd pawb yn teimlo effaith y cynnydd presennol mewn costau byw.

Fodd bynnag, i lawer o bobl, mae’r sefyllfa ariannol bresennol yn fwy na chynnydd mewn costau byw – mae wedi dod yn argyfwngcostau byw. Ni ddylai neb orfod dewis rhwng gwresogi a bwyta, ond mae hyn wedi dod yn realiti dyddiol i lawer yn ddiweddar.

 

Gwybodaeth a chyngor

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael:

 • Darganfyddwch a oes gennych hawl i gymorth ariannol gan y Llywodraeth trwy wirio’r cyngor isod neu drwy ymweld â’ch swyddfa Cyngor ar Bopeth leol.
 • Darganfyddwch a allwch arbed arian ar filiau trwy wirio’r cyngor isod.
 • Os ydych chi eisiau help i reoli dyled mae yna wasanaethau sy’n darparu cefnogaeth am ddim – gweler ‘sefydliadau a chefnogaeth i’ch helpu i reoli eich arian’ isod.
 • Rhowch gynnig ar gwrs ar-lein rhad ac am ddim sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu i reoli’r materion ymarferol ac emosiynol sy’n ymwneud â phoeni am arian. Gweler ein cyrsiau isod.
 • Os yw pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd meddwl gweler ein hadran adnoddau hunangymorth isod.
 • Os ydych mewn dyled a achosir gan weithredoedd rhywun arall gweler y cyngor isod.

 

Gwiriwch a allwch arbed arian ar filiau a/neu sydd â hawl i gymorth gan y Llywodraethau

 • Arbedion cyffredinol – Mae gwefan Money Saving Expert yn cynnwys awgrymiadau i’ch helpu i leihau eich biliau hanfodol.
 • Arbedion ynni – I gydnabod y bydd angen cymorth ar lawer o aelwydydd i helpu i ymdrin â biliau ynni cynyddol, maent wedi lansio pecyn cymorth sy’n cynnwys y Cynllun Cymorth Biliau Ynni.
 • Pobl ar incwm isaf yng Nghymru – Gall aelwydydd sydd â’r incwm isaf yng Nghymru dderbyn taliad o £350 gyda rhai pobl â hawl i gymorth ariannol pellach o Gronfa Cynorthwywyr Dewisol Llywodraeth Cymru.
 • Os ydych yn feichiog neu os oes gennych blentyn o dan 4 oed, gyda’r Cynllun Cychwyn Iach efallai y bydd gennych hawl i gymorth wythnosol ar gyfer ffrwythau, llysiau, llaeth a fitaminau. Neu a allech chi dderbyn cerdyn rhagdaledig i gefnogi cost hanfodion iach.

 

Gwiriwch a ydych yn hawlio’r holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio gwasanaeth newydd, drwy Cyngor ar Bopeth, o’r enw ‘Hawlio Beth Sy’n Eich Hun‘ sy’n helpu pobl i hawlio’r budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt. Mae ganddo linell gymorth bwrpasol: 0808 250 5700. Mae’r Gwasanaeth Hawlio Beth Sy’n Eich Hun hefyd yn cael ei gefnogi gan linell gymorth i bobl sydd angen cyngor mwy cyffredinol, a weithredir gan Gyngor ar Bopeth: Advicelink Cymru. Mae hwn yn wasanaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd wedi’i gynllunio i helpu pobl sydd â’r anghenion mwyaf o ran gwasanaethau. Mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9-5pm ar 0800 702 2020. Neu gallwch ymweld â’r wefan am wybodaeth a/neu cael sgwrs we.

Neu gallwch fynd i wefan ‘Money Saving Expert‘ sydd â gwiriwr budd-daliadau 10 munud fel y gallwch wirio a ydych yn hawlio’r holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt.

Os oes gennych anabledd ac angen ceisio cyngor ar fudd-daliadau, mae’r Prosiect Cyngor Anabledd (DAP) yn darparu gwasanaeth cyngor hawliau lles i gefnogi pobl sy’n anabl, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Cysylltwch â nhw ar: 01633 485865, e-bostiwch ar [email protected] neu ewch i www.dapwales.org.uk.

 

Gwiriwch a allwch chi gael help gyda’ch costau tai

Os oes angen help arnoch gyda’ch costau tai, p’un a ydych yn denant yn y sector cymdeithasol neu breifat, neu’n berchennog tŷ, gofynnwch am gyngor a chymorth cyn gynted â phosibl os ydych yn meddwl y byddwch yn cael trafferth talu eich rhent. a/neu biliau.

 • Gallwch gysylltu â’ch landlord neu ddarparwr morgais yn uniongyrchol i ofyn am newid tymor byr i drefniadau talu neu gysylltu â’r Porth Cymorth Tai lleol ar 01495 766949 i gael cymorth hirach dymor.
 • Bydd y Porth Cymorth Tai yn gofyn rhai cwestiynau i chi am eich amgylchiadau ac yn eich cyfeirio at y cyngor, gwybodaeth neu gefnogaeth fwyaf priodol. Mae Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (TTD) yn darparu cymorth ychwanegol gyda’ch rhent. I gael TTD, mae’n rhaid bod gennych hawl i Fudd-dal Tai neu dderbyn Credyd Cynhwysol sy’n cynnwys swm ar gyfer costau tai ac mewn sefyllfa lle nad ydych yn gallu talu eich costau tai o hyd.
 • Os ydych chi’n rhentu eiddo preifat mae yna hefyd linell gymorth bwrpasol ar gyfer pobl sy’n wynebu dyled gyda’u rhent. Ffôn: 0808 278 7920 neu ewch i wefan Advicelink Cymru.

 

Os ydych chi eisiau cyngor lleol ar y cymorth tai sydd ar gael neu ddyled tai

 • Os ydych yn byw yng Nghaerffili llenwch ffurflen atgyfeirio neu anfonwch neges destun HOUSUPPORT i 81400 a bydd aelod o’r tîm Cefnogi Pobl yn cysylltu â chi.
 • Os ydych yn byw ym Mlaenau Gwent gwelwch fwy o wybodaeth a gwnewch gais neu ffoniwch 01495 353398 neu e-bostiwch [email protected] neu cysylltwch â Chanolfan Cyngor Tai Blaenau Gwent ar 01495 354600 os oes angen cymorth tymor hwy arnoch.
 • Os ydych yn byw yn Nhorfaen neu Sir Fynwy, gweler mwy o wybodaeth a gwnewch gais ar-lein neu ffoniwch 01495 766430 neu e-bostiwch [email protected] (Darparir cymorth budd-daliadau i Sir Fynwy trwy wasanaeth a rennir).
 • Os ydych yn byw yng Nghasnewydd , gallwch gael rhagor o wybodaeth gan Borth Casnewydd ar 01633 235201 neu e-bostiwch [email protected] neu i wneud cais a chael mwy o wybodaeth ewch i: www.newport.gov.uk/en/Council-Tax-Benefits.

 

Os ydych chi eisiau help i wneud cais am fudd-daliadau

Os ydych chi eisiau help i wneud cais am fudd-daliadau mae’r gwasanaeth Help i Wneud Cais yn cael ei ddarparu gan Cyngor ar Bopeth sy’n darparu cymorth i hawlio budd-daliadau.

Os ydych chi eisiau cymorth a chefnogaeth leol i wneud cais am fudd-daliadau ac:

 • Os ydych yn byw ym Mlaenau Gwent gallwch gysylltu â Chyngor ar Bopeth ar 03444 772020 neu ar-lein neu am ragor o wybodaeth ac i wneud cais am fudd-daliadau gallwch gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ar 01495 311556 neu ewch i www.blaenau-gwent.gov.uk.
 • Os ydych yn byw yn  Nhorfaen  gallwch gysylltu â  Chyngor ar Bopeth Torfaen ar 0300 330 2117 neu ar-lein neu am ragor o wybodaeth ac i wneud cais am fudd-daliadau gallwch gysylltu â  Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar-lein neu ffoniwch 01495 766430  neu e-bostiwch [email protected]
 • Os ydych yn byw yng Nghaerffili cysylltwch â Chyngor ar Bopeth ar 03444 772020 neu ar-lein neu am ragor o wybodaeth ac i wneud cais am fudd-daliadau gallwch gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar 01443 866534.
 • Os ydych yn byw yn Sir Fynwy cysylltwch â Chyngor ar Bopeth Sir Fynwy ar 03444 77 20 20 neu ar-lein.
 • Os ydych yn byw yng Nghasnewydd cysylltwch â Chyngor ar Bopeth Casnewydd ar 03444 77 20 20 neu ewch i’w gwefan.

 

Os ydych am gysylltu â llinell gymorth sy’n cefnogi pobl mewn dyled

Mae amrywiaeth o asiantaethau ac adnoddau a all eich helpu i reoli a datrys pryderon yn ymwneud ag arian. Mae’r sefydliadau hyn yn darparu cymorth a chyngor am ddim ar faterion fel rheoli dyled, gwneud y mwyaf o’ch budd-daliadau lles a chyngor ariannol cyffredinol arall. Gall y cymorth hwn eich helpu i deimlo bod gennych fwy o reolaeth a lleihau lefelau straen uniongyrchol. Gweler y ‘sefydliadau a chymorth i’ch helpu i reoli eich arian’ isod i gael rhagor o wybodaeth am Cyngor ar Bopeth Cymru, Step Change a’r Llinell Ddyled Genedlaethol.

Os yw pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd meddwl cysylltwch â llinell gymorth arbenigol.

 

Os ydych mewn dyled a’i fod wedi’i achosi gan weithredoedd rhywun arall (cam-drin economaidd) gallwch ofyn am gymorth

Os ydych chi wedi cael, neu’n dal i gael, unrhyw agweddau ar eich arian wedi’u rheoli mewn ffordd rydych chi’n anhapus, yna gallai hyn fod yn gamdriniaeth. Gall yr offer hyn gan Goroesi Cam-drin Economaidd eich helpu i nodi cam-drin a chyngor ar beth i’w wneud do: Dwi angen help – Goroesi Cam-drin Economaidd.

Last updated: 13.07.2022

Adnoddau hunangymorth i helpu gyda phryderon ariannol

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim i helpu gyda phryderon ariannol, wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl.

MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Cyllidebu | MoneyHelper

Arian mind
Gwefannau Gwefannau

Gwasanaethau a sefydliadau i oedolion – Dewis Cymru

Arian, Iechyd Meddwl Dynion, Lles Meddyliol, Unigrwydd mind
Darllen Darllen

Cychwyn Iach y GIG – Gweithwyr Iechyd Proffesiynol (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Arian mind
Gwefannau Gwefannau

Arian ac Iechyd Meddwl – Cyngor yr elusen Mind ar sut i reoli dyled

Arian mind
Gwefannau Gwefannau

Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian – Cefnogaeth i bobl sy’n profi problemau gydag iechyd meddwl ac arian

Arian mind
Gwefannau Gwefannau

Diogelwch Ar-lein | Cymunedau Digidol Cymru

Arian, Dementia, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant mind
Darllen Darllen

Dod o hyd i’ch ffordd – Canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi | Samariaid

Arian, Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Unigrwydd mind
Yn dangos 7 o ganlyniadau

Sefydliadau a chymorth i'ch helpu i reoli'ch arian

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i bryderon ariannol. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Money Helper Logo

Money Helper

Cymorth ariannol am ddim a diduedd gyda chefnogaeth y llywodraeth. Mae MoneyHelper yn cyfuno arweiniad ar arian a phensiynau i’w gwneud hi’n gyflymach ac yn haws dod o hyd i’r cymorth cywir ar gyfer eich achos

Ewch i wefan Money Helper ➝
National Debtline Logo

Llinell Ddyled Genedlaethol

Mae’r Llinell Ddyled Genedlaethol yn rhoi cyngor annibynnol am ddim ar ddyledion dros y ffôn ac ar-lein.

Gall eich helpu i wybod beth sydd gennych mewn gwirionedd, gwneud y mwyaf o’ch arian a dewis yr ateb i’ch dyled.

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9am – 8pm, dydd Sadwrn: 9:30am -1pm

Cysylltwch â'r Llinell Ddyled Genedlaethol ➝
Yn dangos 2 allan o 4 o ganlyniadau Gweld pob