Skip to main content

Pryderon Arian / Argyfwng Costau Byw

Adnabyddir yn gyffredin fel: problemau ariannol, dyled, ôl-ddyledion, budd-daliadau, incwm, helpu â’r argyfwng costau byw

Pryderon Arian / Argyfwng Costau Byw

Archwiliwch pryderon arian / argyfwng costau byw drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

Sut gallai materion ariannol effeithio ar eich iechyd meddwl?

Mae arian ac iechyd meddwl yn aml yn gysylltiedig. Gall poeni am arian effeithio ar eich iechyd meddwl a gall iechyd meddwl gwael wneud rheoli eich arian yn anodd.

Gall poeni am arian arwain at deimladau o bryder, straen, iselder, dicter.

 

Effaith y cynnydd mewn costau byw

Mae cynnydd mewn rhenti/cyfraddau llog, ynni, tanwydd, biliau a phrisiau bwyd yn cael effaith ar y rhan fwyaf ohonom. Mae llawer o bobl yn cael trafferth ddiwallu eu hanghenion byw sylfaenol. Os ydych chi’n cael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd, efallai y gallwch gael cymorth gan y llywodraeth neu’ch cyngor lleol i’ch helpu gyda hanfodion. Gweler gwybodaeth isod

Mae gan wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan dudalen benodol ar y wybodaeth a’r cyngor a’r cymorth sydd ar gael. Gallwch ddod o hyd i’r ddolen yma Cymorth gyda Chostau Byw – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae hon yn cynnwys gwybodaeth a chyngor cyffredinol a mwy lleol ar y cymorth sydd ar gael ar gadw’n iach, bwyta’n dda a’r cymorth argyfwng bwyd sydd ar gael. Mae yno hefyd wybodaeth ar sut i gael cymorth gyda biliau, dyled a budd-daliadau.

Os ydych chi’n teimlo dan straen oherwydd costau byw uwch, gall hyn gael effaith ar eich iechyd meddwl a’ch lles. Os yw pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd meddwl, edrychwch yn ein hadran adnoddau a’n cyrsiau hunangymorth isod. mae’n cynnwys manylion am gwrs ar-lein rhad ac am ddim i’ch helpu i reoli’r problemau ymarferol ac emosiynol sy’n ymwneud â phoeni am arian.

 

Gwybodaeth a chyngor

Gwiriwch a allwch arbed arian ar filiau a/neu sydd â hawl i gymorth gan y Llywodraeth

 • Gwiriwch a ydych yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol gan y llywodraeth drwy glicio ar y dudalen hon.
 • Arbedion cyffredinol – Mae gwefan Money Saving Expert yn cynnwys awgrymiadau i’ch helpu i leihau eich biliau hanfodol.
 • Arbedion ynni –  Efallai y bydd modd i chi dderbyn cymorth os ydych yn cael trafferth fforddio eich biliau ynni neu roi arian ar eich mesurydd rhagdalu. Cysylltwch â Llinell Gymorth Defnyddwyr Cymorth ar Bopeth ar 0808 223 1133, dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 5pm neu i gysylltu â chynghorydd Cymraeg eu hiaith ffoniwch 0808 2231144
 • Pobl ar incwm isaf yng Nghymru – Gall aelwydydd sydd â’r incwm isaf yng Nghymru fod yn gymwys ar gyfer cymorth ariannol o  Gronfa Cynorthwywyr Dewisol Llywodraeth Cymru.
 • Os ydych yn feichiog neu os oes gennych blentyn o dan 4 oed, gyda’r Cynllun Cychwyn Iach efallai y bydd gennych hawl i gymorth wythnosol ar gyfer ffrwythau, llysiau, llaeth a fitaminau. Neu gallech chi dderbyn cerdyn rhagdaledig i gefnogi cost hanfodion iach. Gallwch wneud cais ar-lein yma, neu ffonio’r Llinell Gymorth Cychwyn Iach ar 0300 3307010

 

Gwiriwch a ydych yn hawlio’r holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio gwasanaeth newydd, drwy Cyngor ar Bopeth, o’r enw ‘Hawlio’r hyn sy’n ddyledus i chi‘ sy’n helpu pobl i hawlio’r budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt. Mae ganddynt linell gymorth bwrpasol: 0808 250 5700.

Mae’r Gwasanaeth Hawlio’r hyn sy’n ddyledus i chi hefyd yn cael ei gefnogi gan linell gymorth i bobl sydd angen cyngor mwy cyffredinol, a weithredir gan Gyngor ar Bopeth: Advicelink Cymru. Mae hwn yn wasanaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd wedi’i gynllunio i helpu pobl sydd â’r anghenion mwyaf o ran gwasanaethau. Mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9-5pm ar 0800 702 2020. Neu gallwch ymweld â’r wefan am wybodaeth a/neu cael sgwrs we.

Neu gallwch fynd i wefan ‘Money Saving Expert‘ sydd â gwiriwr budd-daliadau 10 munud fel y gallwch wirio a ydych yn hawlio’r holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt.

Os oes gennych anabledd ac angen ceisio cyngor ar fudd-daliadau, mae’r Prosiect Disability Advice Project (DAP) yn darparu gwasanaeth cyngor hawliau lles i gefnogi pobl sy’n anabl, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Cysylltwch â nhw ar: 01633 485865, e-bostiwch ar info@dapwales.org.uk neu ewch i www.dapwales.org.uk.

 

Gwiriwch a allwch chi gael help gyda’ch costau tai

Os oes angen help arnoch gyda’ch costau tai, p’un a ydych yn denant yn y sector cymdeithasol neu breifat, neu’n berchennog tŷ, gofynnwch am gyngor a chymorth cyn gynted â phosibl os ydych yn meddwl y byddwch yn cael trafferth talu eich rhent. a/neu biliau.

 • Gallwch gysylltu â’ch landlord neu ddarparwr morgais yn uniongyrchol i ofyn am newid tymor byr i drefniadau talu.
 • Cysylltwch â Chymorth Tai Gwent i ddod o hyd i fanylion eich timau cymorth tai ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen.
 • Bydd y Porth Cymorth Tai yn gofyn rhai cwestiynau i chi am eich amgylchiadau ac yn eich cyfeirio at y cyngor, gwybodaeth neu gefnogaeth fwyaf priodol. Mae Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (TTD) yn darparu cymorth ychwanegol gyda’ch rhent. I gael TTD, mae’n rhaid bod gennych hawl i Fudd-dal Tai neu dderbyn Credyd Cynhwysol sy’n cynnwys swm ar gyfer costau tai ac mewn sefyllfa lle nad ydych yn gallu talu eich costau tai o hyd.
 • Os ydych chi’n rhentu eiddo preifat mae yna hefyd linell gymorth bwrpasol ar gyfer pobl sy’n wynebu dyled gyda’u rhent. Ffôn: 0808 278 7920 neu ewch i wefan Advicelink Cymru.

 

 

Os ydych chi eisiau help i wneud cais am fudd-daliadau

Mae’r gwasanaeth Help i Wneud Cais yn cael ei ddarparu gan Cyngor ar Bopeth ac mae’n darparu cymorth ar hawlio budd-daliadau.

Os ydych chi eisiau cymorth a chefnogaeth leol i wneud cais am fudd-daliadau a’ch bod yn byw yn:

 • Blaenau Gwent gallwch gysylltu â Chyngor ar Bopeth ar 0800 702 2020 neu ar-lein neu am ragor o wybodaeth ac i wneud cais am fudd-daliadau gallwch gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ar 01495 311556 neu ewch i www.blaenau-gwent.gov.uk.
 • Torfaen  gallwch gysylltu â  Chyngor ar Bopeth Torfaen ar 0800 702 2020 neu ar-lein neu am ragor o wybodaeth ac i wneud cais am fudd-daliadau gallwch gysylltu â  Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar-lein drwy glicio yma,  neu ffoniwch 01495 766430  neu e-bostiwch benefits@torfaen.gov.uk.
 • Caerffili cysylltwch â Chyngor ar Bopeth ar 0800 702 2020 neu ar-lein neu am ragor o wybodaeth ac i wneud cais am fudd-daliadau gallwch gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar 01443 866534.
 • Sir Fynwy cysylltwch â Chyngor ar Bopeth Sir Fynwy ar 0800 702 2020 neu ar-lein drwy glicio yma. Gallwch hefyd gysylltu â Cyngor Sir Fynwy ar 01633 644644
 • Casnewydd cysylltwch â Chyngor ar Bopeth Casnewydd ar 0800 702 2020 neu 01633 222 622 neu ewch i’w gwefan.

 

Cymorth gyda chostau byw yn eich ardal

Mae gan bob awdurdod lleol yng Ngwent gymorth ar gael i’r rheiny sy’n cael eu heffeithio gan yr argyfwng costau byw. Cymerwch olwg ar wefannau eich cyngor lleol isod:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Os ydych am gysylltu â llinell gymorth sy’n cefnogi pobl mewn dyled

Mae amrywiaeth o asiantaethau ac adnoddau a all eich helpu i reoli a datrys pryderon yn ymwneud ag arian. Mae’r sefydliadau hyn yn darparu cymorth a chyngor am ddim ar faterion fel rheoli dyled, gwneud y mwyaf o’ch budd-daliadau lles a chyngor ariannol cyffredinol arall. Gall y cymorth hwn eich helpu i deimlo bod gennych fwy o reolaeth a lleihau lefelau straen uniongyrchol. Gweler yr adran llinellau cymorth a gwasanaethau isod.

Os yw pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd meddwl cysylltwch â llinell gymorth arbenigol.

 

Os ydych mewn dyled a’i fod wedi’i achosi gan weithredoedd rhywun arall (cam-drin economaidd) gallwch ofyn am gymorth

Os oes unrhyw agweddau ar eich arian wedi cael eu rheoli mewn ffordd nad ydych chi’n hapus â hi, neu os yw hyn wedi digwydd yn y gorffennol, gallai hyn gael ei ystyried yn gamdriniaeth. Gall yr adnodd hyn gan Goroesi Cam-drin Economaidd eich helpu i nodi cam-drin a chyngor ar beth i’w wneud: Dwi angen help – Goroesi Cam-drin Economaidd.

Os oes angen cymorth pellach arnoch

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl cyffredinol, a’ch bod yn byw yng Nghymru, ffoniwch Iechyd Meddwl y GIG 111 a dewiswch Opsiwn 2. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos a gellir ei ffonio am ddim o ffôn symudol (hyd yn oes os nad oes gan y galwr gredyd ar ôl) neu o linell arferol. Bydd y gwasanaeth yn rhoi cymorth yn syth dros y ffôn er mwyn eich helpu i ymdopi gyda’r ffordd yr ydych yn teimlo, ac os oes angen, bydd atgyfeiriad i wasanaethau iechyd meddwl yn cael ei drefnu.

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a thros 18 oed, gallwch gysylltu gyda’ch meddygfa Meddyg Teulu i wneud apwyntiad gydag Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP) neu Feddyg Teulu. Mae PHPs yn ymarferwyr iechyd meddwl y GIG sydd ar gael yn y rhan fwyaf o feddygfeydd Meddyg Teulu yn ardal BIPAB. Maent yn darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n profi mân broblemau iechyd meddwl neu broblemau iechyd meddwl cymedrol. Gellir gwneud apwyntiadau wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.

Os ydych o dan 18 oed neu’n poeni am rywun o dan 18 oed ac angen cyngor/hunan gyfeirio i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing.

Neu fel arall cysylltwch â llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Os ydych yn ofalwr di-dâl ar gyfer rhywun sy’n wynebu pryderon ariannol neu rhywun sy’n cael eu heffeithio gan yr argyfwng costau byw, ewch i’n tudalen ar gyfer Gofalwyr Di-Dâl am ragor o wybodaeth a chyngor.

Last updated: 24.06.2024
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i helpu gyda phryderon ariannol

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim i helpu gyda phryderon ariannol, wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Cyllidebu | MoneyHelper

Arian mind
Gwefannau Gwefannau

Gwasanaethau a sefydliadau i oedolion – Dewis Cymru

Arian, Iechyd Meddwl Dynion, Lles Meddyliol, Unigrwydd mind
Darllen Darllen

Cychwyn Iach y GIG – Gweithwyr Iechyd Proffesiynol (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Arian mind
Gwefannau Gwefannau

Arian ac Iechyd Meddwl – Cyngor yr elusen Mind ar sut i reoli dyled

Arian mind
Gwefannau Gwefannau

Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian – Cefnogaeth i bobl sy’n profi problemau gydag iechyd meddwl ac arian

Arian mind
Gwefannau Gwefannau

Diogelwch Ar-lein | Cymunedau Digidol Cymru

Arian, Dementia, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant mind
Darllen Darllen

Dod o hyd i’ch ffordd – Canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi | Samariaid

Arian, Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Unigrwydd mind
Yn dangos 7 allan o 8 o ganlyniadau Gweld pob

Sefydliadau a chymorth i'ch helpu i reoli'ch arian

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i bryderon ariannol. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Money Helper Logo

Money Helper

Cymorth ariannol am ddim a diduedd gyda chefnogaeth y llywodraeth. Mae MoneyHelper yn cyfuno arweiniad ar arian a phensiynau i’w gwneud hi’n gyflymach ac yn haws dod o hyd i’r cymorth cywir ar gyfer eich achos.  Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 8am-6pm, ac eithrio gwyliau banc.

Ewch i wefan Money Helper ➝
National Debtline Logo

Llinell Ddyled Genedlaethol

Mae’r Llinell Ddyled Genedlaethol yn rhoi cyngor annibynnol am ddim ar ddyledion dros y ffôn ac ar-lein.

Gall eich helpu i wybod beth sydd gennych mewn gwirionedd, gwneud y mwyaf o’ch arian a dewis yr ateb i’ch dyled.

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9am – 8pm, dydd Sadwrn: 9:30am -1pm

Cysylltwch â'r Llinell Ddyled Genedlaethol ➝
Yn dangos 2 allan o 6 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?