Skip to main content

Pum Ffordd at Les

Adnabyddir yn gyffredin fel: cysylltu, dal ati i ddysgu, cymryd sylw, rhoi, bod yn egnïol, y 5 cam at les

Pum Ffordd at Les

Archwiliwch pum ffordd at les drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

5 ffordd o ofalu am eich lles meddyliol

Mae pum cam y gallwn ni i gyd eu cymryd i amddiffyn a gofalu am ein lles meddyliol. Fe’u gelwir yn y Pum Ffordd at Les.

Cawsant eu datblygu gan y Sefydliad Economeg Newydd (New Economics Foundation). Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth amdanynt yma.

 

Y Pum Ffordd at Les yw:

1. Cyswllt Pum Fford at Les Gwent

Rydyn ni’n cael buddion cadarnhaol a theimladau da o gysylltu â phobl o’n cwmpas. Gall cysylltu â phobl eich helpu i adeiladu ymdeimlad o berthyn a hunanwerth. Gall hefyd ddarparu cefnogaeth emosiynol yn ogystal â darparu cefnogaeth emosiynol i eraill. Gweler ein tudalen ‘yn eich ardal‘ am gyfleoedd lleol i gysylltu ag eraill.

 

2. Byddwch egnïol 2. Be Active - Five Ways to Wellbeing

Mae bod yn gorfforol actif yn dda i’n cyrff a’n meddyliau. Mae bod yn actif yn rhyddhau cemegau yn eich ymennydd sy’n gwneud i chi deimlo’n dda. Oeddech chi’n gwybod bod gweithgaredd rheolaidd yn helpu i leihau straen a phryder, yn rhoi hwb i hyder, ac yn gwella lefelau egni? Mae bod yn actif yn yr awyr agored hyd yn oed yn well. Mae astudiaethau arbenigol yn dangos gall bod ym myd natur wneud i ni deimlo’n hapusach a lleihau lefelau iselder a phryder. Gweler ein tudalen ‘yn eich ardal‘ am gyfleoedd lleol i fod yn actif.

 

3. Cymer sylw 3. Take Notice - Five Ways to Wellbeing

Talu mwy o sylw i’r funud bresennol, eich meddyliau/teimladau, eich corff a’r byd o’ch cwmpas. Gall hyn helpu i wella eich lles meddyliol (a gelwir yn aml yn ‘ymwybyddiaeth ofalgar’). Gweler ein tudalen ‘yn eich ardal‘ am gyfleoedd lleol i ymweld â lleoedd lleol a chymryd sylw o’r harddwch o’n cwmpas. Rhowch gynnig ar un o’n cyrsiau ymwybyddiaeth ofalgar rhad ac am ddim – gweler cyrsiau hunangymorth. Gall ymwybyddiaeth ofalgar eich helpu i fwynhau bywyd yn fwy a theimlo’n fwy cadarnhaol am fywyd.

 

4. Daliwch ati i ddysgu  4. Keep Learning - Five Ways to Wellbeing

Gall dysgu sgiliau newydd wella eich lles meddyliol. Gall wella’ch hyder a’ch hunan-barch. Rydym yn argymell gosod tasg i chi’ch hun y byddwch yn mwynhau ei chyflawni, fel:

  • Cymryd her newydd i wneud neu drwsio rhywbeth.
  • Ailddarganfod hen hobi sy’n eich herio, boed yn ysgrifennu straeon, coginio, gwnïo, garddio neu chwarae gemau bwrdd – gweler ein tudalen ‘yn eich ardal’ i gael gwybodaeth am grwpiau lleol.
  • Rhowch gynnig ar gwrs ar-lein, mae llawer o rai am ddim ar gael – gweler ein cyrsiau hunangymorth.

 

5. Rhowch  5. Give - Five Ways to Wellbeing

Mae gwneud rhywbeth neis i ffrind neu ddieithryn nid yn unig yn dda iddyn nhw, ond mae hefyd yn dda i chi. Mae astudiaethau arbenigol yn awgrymu y gall bod yn garedig ag eraill helpu i wella eich lles meddyliol trwy roi ymdeimlad o bwrpas a hunanwerth i chi a chreu teimladau cadarnhaol. Gallai fod yn weithred fach o garedigrwydd neu’n weithred fawr, fel gwirfoddoli.Mae bod yn garedig â chi’ch hun yr un mor bwysig: gall wella ein hiechyd meddwl trwy leddfu unrhyw straen neu bryder y gallwn fod yn ei deimlo.

Last updated: 24.05.2024
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau i'ch helpu i ymarfer y Pum Ffordd at Les

Isod mae rhai dolenni i adnoddau y gellir eu lawrlwytho, cyrsiau a gwefannau sy’n darparu gwybodaeth am gyfleoedd lleol ar sut i ymgorffori’r Pum Ffordd at Les yn eich trefn ddyddiol.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Cerdyn Post Cysylltu – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les mind
Darllen Darllen

Cerdyn Post Bod yn Actif – Pum Ffordd at Les Gwent

Bod yn Egnïol, Pum Ffordd at Les mind
Darllen Darllen

Cerdyn Post Bod yn Sylwgar – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Darllen Darllen

Cerdyn Post Dal Ati i Ddysgu – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les mind
Darllen Darllen

Cerdyn Post Rhoi – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les mind
Darllen Darllen

Cerdyn Fflach Cysylltu – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les mind
Darllen Darllen

Cerdyn Fflach Bod yn Actif – Pum Ffordd at Les Gwent

Bod yn Egnïol, Pum Ffordd at Les mind
Darllen Darllen

Cerdyn Fflach Bod yn Sylwgar – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Darllen Darllen

Cerdyn Fflach Dal Ati i Ddysgu – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les mind
Darllen Darllen

Cerdyn Fflach Rhoi – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les mind
Yn dangos 10 allan o 32 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?