Skip to main content

Rhieni

Adnabyddir yn gyffredin fel: rhianta, rhieni, gofalwr, gwarcheidwad, plant, pobl ifanc

Rhieni

Archwiliwch rhieni drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Rhieni ac iechyd meddwl

Efallai eich bod yn chwilio am wybodaeth gan eich bod yn rhiant neu ar fin dod yn rhiant.

Yn Melo rydym yn ymwybodol y gall dod yn rhiant neu fod yn rhiant fod yn heriol ac y gallai effeithio ar eich lles meddyliol. Os ydych chi’n profi hwyliau isel neu’n teimlo’n isel, neu’n poeni am blentyn yn eich gofal sy’n profi’r teimladau hyn neu gyflyrau iechyd meddwl cyffredin eraill, yna mae’n bwysig estyn allan am help.

Os ydych chi eisiau rhywfaint o wybodaeth a chyngor cyffredinol am les meddwl gallwch chi chwilio am hwn o hyd ar ein gwefan.

Fodd bynnag, ar hyn o bryd rydym yn datblygu gwybodaeth yn benodol ar gyfer rhieni/gofalwyr. Tra bod y gwaith hwn yn cael ei ddatblygu, byddem yn argymell os ydych yn poeni am y ffordd rydych yn teimlo neu’r ffordd y mae plentyn yn eich gofal yn teimlo:

  • Estynnwch allan a siarad â ffrind, aelod o deulu gweithiwr meddygol proffesiynol. Gweler ein hadran llinellau cymorth isod am wasanaethau penodol sy’n cefnogi pobl ifanc pobl/teuluoedd.
  • Ewch i wefan Iachach Gyda’n Gilydd sy’n cynnwys amrywiaeth o wybodaeth a chyngor ar gyfer rhieni/gofalwyr. Dewch o hyd i’r adnodd hwn isod.
  • Os ydych o dan 18 oed neu’n poeni am rywun o dan 18 oed ac angen cyngor / hunan-gyfeirio ar frys i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing.
Last updated: 14.07.2022

Adnoddau hunangymorth i rieni, gofalwyr a theuluoedd

MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Cynnwys Amrywiaeth o Wybodaeth a Chyngor i Bobl Beichiog/Rhieni Ewydd/Gofalwyr – Iachach Gyda’n Gilydd

Beichiogrwydd, Gofalwyr, Rhieni mind
Gwefannau Gwefannau

Iachach Gyda’n Gilydd – Rhieni/Gofalwyr

Rhieni mind
Fideo Fideo

Amser i Feddwl: Ymennydd yr Arddegau – Mind Casnewydd (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Rhieni mind
Fideo Fideo

Amser i Feddwl: Hunan-niwed a Theimladau Hunanladdol – Mind Casnewydd (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Rhieni mind
Fideo Fideo

Amser i Feddwl: Hunanofal – Mind Casnewydd (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Gofalwyr, Hunanofal, Pum Ffordd at Les, Rhieni mind
Yn dangos 5 allan o 9 o ganlyniadau Gweld pob

Cefnogaeth a llinellau cymorth i rieni, gofalwyr a theuluoedd

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i rieni, gofalwyr a theuluoedd. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Mind Newport Logo

Gwasanaethau CYPF Mind Casnewydd

Mae tîm Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd Casnewydd (CYPF) Mind yn gweithio ledled Casnewydd i gefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc 0-25 oed a’u teuluoedd. Mae’n cynnig ystod o wasanaethau gan gynnwys cymorth un i un, cymorth gan gymheiriaid, cymorth i deuluoedd, grwpiau gweithgarwch cymdeithasol, gwasanaethau cwnsela a chyfleoedd gwirfoddoli.

Ewch i wefan Mind Casnewydd ➝
Aneurin Bevan University Health Board

SPACE Wellbeing Blaenau Gwent

Proses aml-asiantaeth i gydlynu cymorth, gan gynnwys ymyrraeth gynnar a darpariaeth arbenigol, ar gyfer iechyd meddwl a lles emosiynol plant yw SPACE Wellbeing.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan SPACE ➝
Yn dangos 2 allan o 6 o ganlyniadau Gweld pob