Skip to main content

Teimlo’n Unig

Adnabyddir yn gyffredin fel: tristwch, gwacter, unigedd, unigrwydd

Teimlo’n Unig

Archwiliwch teimlo’n unig drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

Teimlo’n unig a lles meddyliol

Gall pawb deimlo’n unig ar adegau. Bydd profiad pawb yn wahanol; mae rhai pobl yn teimlo’n unig pan fyddant mewn torf o bobl. Gellir disgrifio unigrwydd fel teimlad o dristwch a gwacter sy’n ein gadael yn teimlo’n unig ac yn ynysig. Gall teimlo’n unig effeithio ar bobl o bob oed.

Mae cael cysylltiadau cymdeithasol cadarnhaol yn bwysig o ran ein iechyd meddwl. Mae pawb yn wahanol o ran faint yr ydym yn chwilio am, ac yn mwynhau, cwmni eraill. Ond yn y bôn, fel bodau dynol mae angen i ni i gyd gael rhyngweithiad cadarnhaol â phobl eraill.

Mae nifer o bethau’n achosi i rhywun deimlo’n unig megis
• Tor perthynas
• Babi newydd
• Profedigaeth
• Gofalu am rywun, bod â rôl ofalu
• Ymddeol/Colli gwaith a’r cysylltiadau cymdeithasol a wnawn tra mewn gwaith
• Symud i gartref/ardal newydd lle nad ydym yn adnabod unrhyw un
• Amseroedd penodol o’r flwyddyn, fel y Nadolig
• Anhawster iechyd meddwl sy’n ei gwneud hi’n anodd i chi gysylltu ag eraill
• Ynysu oherwydd iechyd gwael neu anabledd

Er nad yw unigrwydd yn broblem iechyd meddwl gall effeithio ar eich iechyd meddwl a’ch lles.

Cyngor hunangymorth

  • Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n digwydd yn eich ardal leol. Dod yn gysylltiedig â’ch cymuned leol. Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi drwy fynd i’n tudalen ‘yn eich ardal chi‘.
  • Os ydych chi’n cael trafferth gyda hyder ac eisiau rhywfaint o help i gymryd rhan mewn gweithgareddau lleol yna ewch i’n tudalen ‘Yn Eich Ardal’ i ddod o hyd i wasanaeth am ddim sy’n helpu i wneud y cysylltiadau hyn. Mae gwasanaethau lleol fel Cysylltwyr Cymunedol neu Gysylltwyr/Cydlynwyr Lles yn helpu i ailgysylltu pobl â’u cymunedau, er enghraifft cysylltu pobl gyda’i gilydd sydd â diddordebau tebyg.
  • Edrychwch ar ein hadnoddau hunangymorth isod i gael syniadau ar sut i ddod a theimlo’n fwy cysylltiedig.
  • Mae gwasanaeth cyfeillio am ddim ar gael i bobl sy’n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn unig. Mae Frindi I Mi (neu Ffrind i mi) wedi’i ddatblygu i wneud yn siŵr bod unrhyw un sy’n teimlo’n unig neu’n ynysig yn cael cymorth i ailgysylltu â’u cymunedau. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod am ragor o wybodaeth.
  • Efallai y byddwch am roi cynnig ar wirfoddoli.  Pan fydd pobl yn cyfrannu at eu cymunedau lleol fel hyn, gall roi hwb i’ch hyder a helpu i feithrin cysylltiadau cymdeithasol — ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli lleol cysylltwch â GAVO neu os ydych chi’n byw yn Nhorfaen — Gwirfoddoli TVA.
  • Mae yna bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i helpu i ofalu am ein hiechyd meddwl. Er enghraifft, mae rhai pobl yn gweld cysylltu ag eraill yn ddefnyddiol iawn pan fyddant yn teimlo’n unig. Ewch i’n hadran ‘gofalu amdanoch chi’ch hun‘ am ragor o wybodaeth a chyngor.
  • Gweler ein dolenni pwnc os yw’r rhesymau dros eich unigrwydd yn ganlyniad i broblem iechyd meddwl e.e. gorbryder cymdeithasol, hwyliau iseliselder.
  • Nid oes angen i chi brofi’r teimladau hyn ar eich pen eich hun. Cysylltwch â ffrind neu berthynas, neu siaradwch â rhywun ar linell gymorth elusen, gweler isod.
  • Weithiau does ond angen i chi glywed llais ar ddiwedd y ffôn. Mae yna lawer o elusennau sy’n rhedeg llinellau cymorth, mae rhai ar gyfer grwpiau penodol fel y llinell gymorth gyfrinachol am ddim i bobl hŷn, The Silver Line. Gweler ein hadran llinellau cymorth isod.
  • Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen cymorth brys – ewch i’n tudalen ‘cymorth brys‘ ar unwaith.

Os oes angen help pellach arnoch i reoli unigrwydd

Os nad yw’r wybodaeth, y cyngor, yr adnoddau a’r cyrsiau ar y dudalen hon wedi bod yn ddefnyddiol a/neu os ydych yn credu bod angen mwy o help arnoch, mae llawer o wasanaethau cymorth am ddim ar gael.

Os ydych chi’n poeni am eich iechyd meddwl cyffredinol a’ch bod yn byw yng Nghymru, ffoniwch Iechyd Meddwl 111 y GIG a dewis Opsiwn 2. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, a gellir ei ffonio yn rhad ac am ddim o ffôn symudol (hyd yn oed pan nad oes gan y galwr gredyd ar ôl) neu o linell dir. Bydd y gwasanaeth yn darparu cymorth ar unwaith dros y ffôn er mwyn eich helpu i ymdopi â’r ffordd yr ydych chi’n teimlo, ac os oes angen, trefnir atgyfeiriad at wasanaethau iechyd meddwl.

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB), a’ch bod yn hŷn na 18 oed, gallwch gysylltu â’ch meddygfa i wneud apwyntiad gydag Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP) neu feddyg teulu. Mae PHPs yn ymarferwyr iechyd meddwl y GIG sydd ar gael yn y rhan fwyaf o feddygfeydd yn ardal BIPAB. Maent yn darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n profi mân broblemau iechyd meddwl neu broblemau iechyd meddwl cymedrol. Gall apwyntiadau fod naill ai wyneb yn wyneb, neu dros y ffôn.

Os ydych o dan 18 oed neu’n poeni am rywun dan 18 oed ac angen cyngor/hunan-atgyfeiriad at wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing.

Neu fel arall cysylltwch â llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Os ydych yn ofalwr di-dâl i rywun sy’n profi unigrwydd, ewch i’n tudalen ar Ofalwyr Di-dâl i gael rhagor o wybodaeth a chyngor.

Last updated: 24.05.2024
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i'ch helpu i oresgyn unigrwydd

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim ar gyfer unigrwydd, wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Dod o hyd i’ch ffordd – Canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi | Samariaid

Arian, Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Gwasanaeth Cyfeillio Gwirfoddolwyr Ffrind i Mi

Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Gwasanaethau a sefydliadau i oedolion – Dewis Cymru

Arian, Iechyd Meddwl Dynion, Lles Meddyliol, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Cysylltu Torfaen – Platform cymunedol i gwrdd â ffrindiau a gwneud cysylltiadau

Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Cwtsh Caerffili – Arweinlyfrau wythnosol o’r hyn sy’n digwydd yng Nghaerffili

Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Map ar-lein rhyngweithiol i ddod o hyd i weithgareddau, sefydliadau a grwpiau lleol | Eich Casnewydd

Lles Meddyliol mind
Yn dangos 6 allan o 20 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau cymorth yn darparu gwybodaeth a chyngor os ydych yn teimlo'n unig

Llinellau cymorth sy’n darparu gwybodaeth a chyngor os ydych yn teimlo’n unig. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

CALL Mental Health Listening Line Logo

Llinell Wrando Iechyd Meddwl C.A.L.L.

Cyngor Cymunedol a Llinell Wrando

Darparu llinell gymorth emosiynol a gwrando gyfrinachol ar iechyd meddwl sydd ar agor 24/7. Gall CALL hefyd gyfeirio at gefnogaeth mewn cymunedau lleol ac ystod o wybodaeth ar-lein.

Ewch i wefan CALL ➝
The Silver Line Logo

The Silver Line

Weithiau y cyfan sydd ei angen arnoch yw clywed llais ar ben arall y ffôn. Llinell gymorth gyfrinachol am ddim i bobl hŷn yw Silver Line.

Ewch i wefan Silver Line ➝

Shout

Tecstiwch Shout i 85258 – Shout yw gwasanaeth testun 24/7 cyntaf y DU, sydd am ddim ar bob rhwydwaith symudol mawr, i unrhyw un mewn argyfwng unrhyw bryd, unrhyw le.

Mae’n lle i fynd os ydych chi’n cael trafferth ymdopi a bod angen cymorth ar unwaith arnoch.

Mae Shout yn cael ei gynnal gan dîm o wirfoddolwyr, sydd wrth galon y gwasanaeth. Rydym yn mynd â phobl o argyfwng i dawelwch bob dydd.

Ewch i wefan Shout ➝
Aneurin Bevan University Health Board

Ymarferwyr Iechyd Seicolegol (PHPs)

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth parhaus arnoch i wella eich iechyd meddwl, yna efallai y bydd angen cymorth proffesiynol arnoch gan y GIG. Mae hwn yn wasanaeth am ddim a byddwch yn gallu cael gafael ar y cymorth hwn yn eich meddygfa. Gofynnwch a oes Ymarferydd Iechyd Seicolegol yn eich meddygfa. Os nad oes, yna gall eich meddyg teulu ddarparu cymorth.

Rhagor o wybodaeth ➝
GIG 111 Cymru Logo

Iechyd Meddwl 111 (Opsiwn 2)

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen sylw meddygol ar unwaith, neu mewn perygl dybryd, ffoniwch 999 neu ewch i’r adran damweiniau ac achosion brys.

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen gofal iechyd meddwl brys, ond nad yw’n peryglu bywyd, ffoniwch GIG 111 a dewiswch Opsiwn 2.

Mae Iechyd Meddwl 111 (Opsiwn 2) ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ac mae am ddim i alwadau o ffôn symudol (hyd yn oed pan nad oes credyd ar ôl gan y galwr) neu o linell dir.

Pan fyddwch yn ffonio, bydd Ymarferydd Iechyd Meddwl a Lles yn trafod sut rydych chi’n teimlo. Gallant ddarparu ymyriadau byr dros y ffôn i’ch helpu i ymdopi â sut rydych yn teimlo. Gallant hefyd drefnu atgyfeiriadau i wasanaethau iechyd meddwl, os oes angen.

Rhagor o wybodaeth ➝
Age Cymru Logo

Age Cymru

Mae Cyngor Age Cymru wedi ymrwymo i fod y gwasanaeth gwybodaeth a chyngor mwyaf blaenllaw ar faterion sy’n effeithio ar bobl hŷn yng Nghymru. Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, diduedd ac arbenigol i bobl hŷn, eu teuluoedd, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.  Ar gael o dydd Llun – ddydd Gwener, 9am – 4pm.

Ewch i wefan Age Cymru i gael gwybod rhagor ➝
Versus Arthritis Logo

Versus Arthritis – Cymru

Mae Cymru Versus Athritis yn darparu cymorth a gwasanaethau ar gyfer pobl sydd ag Arthritis yng Nghymru er mwyn eu helpu i fyw yn dda gyda’u cyflwr. Rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau ledled Cymru, gan gynnwys cymorth cyfoedion i oedolion, pobl ifanc a theuluoedd, rydym yn rhannu gwybodaeth ac yn trefnu gweithgareddau cymdeithasol. 

Ar gael Dydd LlunGwener 9am-6pm (ar gau p 12pm bob dydd Gwener olaf y mis).

Ewch i wefan Versus Arthritis i gael rhagor o wybodaeth ➝
Re-engage Logo

Re-engage

Dylai pawb gael y cyfle i wneud ffrindiau newydd.

Mae Re-engage yn rhedeg grwpiau gweithgareddau cymdeithasol, yn rhad ac am ddim i’r rheiny sydd dros 75. Bydd y grwpiau’n fodd o leihau unigrwydd a chynyddu eich cylch cymdeithasol mewn amgylchedd gyfeillgar a diogel. Maent hefyd yn cynnig cyfeillion dros y ffôn ar gyfer y rheiny fyddai’n elwa o sgwrs rheolaidd dros y ffôn gyda gwirfoddolwr cyfeillgar.

Ewch i wefan Re-engage i gael dysgu rhagor ➝
British Red Cross Logo

Y Groes Goch Brydeinig

Rydym yn glust sy’n gwrando, yn rhoi gwybodaeth ac arweiniad ar ble i gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnoch mewn argyfwng. Rydym yn helpu pobl i ddeall pa wasanaethau cymorth yr ydym yn eu darparu a sut i gael mynediad atynt. Ar gael i unrhyw un yn y DU gan gynnwys y rheiny nad ydynt yn ddinasyddion y DU, megis ffoaduriaid a cheiswyr lloches. 

 Gellir darparu cymorth mewn dros 200 o ieithoedd. 

Ar gael Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener 10am-5pm, dydd Mercher 10am-8pm

Ewch i wefan y Groes Goch Brydeinig ➝
Logo Age Connects Wales

Age Connects Wales

Elusen genedlaethol yw Age Connects Cymru sy’n cynnwys hyd at chwe sefydliad Age Connects lleol, annibynnol gyda dros 40 mlynedd o brofiad. Rydym yn darparu cymorth mewn 11 o’r 22 ardal awdurdod lleol yng Nghymru, gyda phob sefydliad yn darparu ein gwasanaethau craidd. Mae gwasanaethau craidd yn cynnwys Gwybodaeth, Cyngor a Buddiannau Lles, Cyfeillio, Eiriolaeth Annibynnol a Rhaglen Gweithgareddau.

Ewch i wefan Age Connects Cymru ➝
Childline Logo

Childline – ar gyfer plant a phobl ifanc dan 19 oed

Mae Childline yma i helpu unrhyw un o dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw fater maent yn mynd drwyddo. Gallwch siarad am unrhyw beth. P’un a yw’n rhywbeth mawr neu fach, mae ein cynghorwyr hyfforddedig yma i’ch cefnogi chi.

Mynnwch help a chyngor ar ystod eang o faterion, ffoniwch ni, siaradwch â chynghorydd ar-lein, anfonwch e-bost at Childline neu postiwch ar y byrddau negeseuon.

Ffoniwch 0800 1111 – ni fydd y rhif yn ymddangos ar eich bil ffôn. Gellir cael cymorth ar-lein yma drwy greu cyfrif.

Cymorth ar gael 24/7. BSL ar gael Llun-Gwener 8am-8pm a Sadwrn 8am-1pm. Siaradwr Cymraeg ar gael ar gais, bydd apwyntiad yn cael ei drefnu.

Ewch i wefan Childline ➝
Yn dangos 11 o ganlyniadau
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?