Skip to main content

Teimlo’n Unig

Adnabyddir yn gyffredin fel: tristwch, gwacter, unigedd, unigrwydd

Teimlo’n Unig

Archwiliwch teimlo’n unig drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Teimlo’n unig a lles meddyliol

Gallwn ni i gyd deimlo’n unig ar adegau. Bydd profiad pawb yn wahanol; mae rhai pobl yn teimlo’n unig mewn torf o bobl. Gellir disgrifio unigrwydd fel teimlad o dristwch a gwacter sy’n ein gadael yn teimlo’n unig ac yn ynysig. Gall teimlo’n unig effeithio ar bobl o bob oed, o’r genhedlaeth iau i’r henoed.

Mae cael cysylltiadau cymdeithasol cadarnhaol yn bwysig i’n hiechyd meddwl. Rydyn ni i gyd yn amrywio o ran faint rydyn ni’n ceisio, ac yn mwynhau, cwmni eraill. Ond yn y bôn fel bodau dynol mae angen i ni i gyd ryngweithio’n gadarnhaol â phobl eraill.

Mae yna lawer o achosion dros deimlo’n unig fel

 • Chwalfa mewn perthynas
 • Babi newydd
 • Profedigaeth
 • Gofalu am rywun, bod â rôl gofalu
 • Ymddeoliad/Colli Swydd a’r cysylltiadau cymdeithasol a wnawn tra yn y gwaith
 • Symud i gartref/ardal newydd lle nad ydym yn adnabod neb
 • Rhai adegau o’r flwyddyn, fel y Nadolig

Er nad yw unigrwydd yn broblem iechyd meddwl gall effeithio ar eich iechyd meddwl a’ch lles.

 

Cyngor hunangymorth

 • Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n digwydd yn eich ardal leol. Dod yn gysylltiedig â’ch cymuned leol. Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi drwy fynd i’n tudalen ‘yn eich ardal chi‘.
 • Edrychwch ar ein hadnoddau hunangymorth isod i gael syniadau ar sut i ddod a theimlo’n fwy cysylltiedig.
 • Mae gwasanaeth cyfeillio am ddim ar gael i bobl sy’n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn unig. Mae Frindi I Mi (neu Ffrind i mi) wedi’i ddatblygu i wneud yn siŵr bod unrhyw un sy’n teimlo’n unig neu’n ynysig yn cael cymorth i ailgysylltu â’u cymunedau. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod am ragor o wybodaeth.
 • Efallai y byddwch am roi cynnig ar wirfoddoli – ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli lleol cysylltwch â CMGG neu os ydych yn byw yn Nhorfaen – Volunteering TVA.
 • Mae yna bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i helpu i ofalu am ein hiechyd meddwl. Er enghraifft, mae rhai pobl yn gweld cysylltu ag eraill yn ddefnyddiol iawn pan fyddant yn teimlo’n unig. Ewch i’n hadran ‘gofalu amdanoch chi’ch hun‘ am ragor o wybodaeth a chyngor.
 • Nid oes angen i chi brofi’r teimladau hyn ar eich pen eich hun. Cysylltwch â ffrind neu berthynas, neu siaradwch â rhywun ar linell gymorth elusen, gweler isod.
 • Weithiau does ond angen i chi glywed llais ar ddiwedd y ffôn. Mae yna lawer o elusennau sy’n rhedeg llinellau cymorth, mae rhai ar gyfer grwpiau penodol fel y llinell gymorth gyfrinachol am ddim i bobl hŷn, fel The Silver Line. Gweler ein hadran llinellau cymorth isod.
 • Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen cymorth brys – ewch i’n tudalen ‘cymorth brys‘ ar unwaith.
Last updated: 14.07.2022
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i'ch helpu i oresgyn unigrwydd

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim ar gyfer unigrwydd, wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Dod o hyd i’ch ffordd – Canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi | Samariaid

Arian, Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Gwasanaeth Cyfeillio Gwirfoddolwyr Ffrind i Mi

Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Gwasanaethau a sefydliadau i oedolion – Dewis Cymru

Arian, Iechyd Meddwl Dynion, Lles Meddyliol, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Cysylltu Torfaen – Platform cymunedol i gwrdd â ffrindiau a gwneud cysylltiadau

Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Cwtsh Caerffili – Arweinlyfrau wythnosol o’r hyn sy’n digwydd yng Nghaerffili

Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Map ar-lein rhyngweithiol i ddod o hyd i weithgareddau, sefydliadau a grwpiau lleol | Eich Casnewydd

Lles Meddyliol mind
Gwefannau Gwefannau

Make or Move – Her ymgyrch leol i ddechrau hobi newydd | Mind Sir Fynwy (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les mind
Yn dangos 7 allan o 20 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau cymorth yn darparu gwybodaeth a chyngor os ydych yn teimlo'n unig

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i deimlo’n unig. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

CALL Mental Health Listening Line Logo

Llinell Wrando Iechyd Meddwl C.A.L.L.

Cyngor Cymunedol a Llinell Wrando

Darparu llinell gymorth emosiynol a gwrando gyfrinachol ar iechyd meddwl sydd ar agor 24/7. Gall CALL hefyd gyfeirio at gefnogaeth mewn cymunedau lleol ac ystod o wybodaeth ar-lein.

Ewch i wefan CALL ➝

Shout

Tecstiwch Shout i 85258 – Shout yw gwasanaeth testun 24/7 cyntaf y DU, sydd am ddim ar bob rhwydwaith symudol mawr, i unrhyw un mewn argyfwng unrhyw bryd, unrhyw le.

Mae’n lle i fynd os ydych chi’n cael trafferth ymdopi a bod angen cymorth ar unwaith arnoch.

Mae Shout yn cael ei gynnal gan dîm o wirfoddolwyr, sydd wrth galon y gwasanaeth. Rydym yn mynd â phobl o argyfwng i dawelwch bob dydd.

Ewch i wefan Shout ➝
The Silver Line Logo

The Silver Line

Weithiau y cyfan sydd ei angen arnoch yw clywed llais ar ben arall y ffôn. Llinell gymorth gyfrinachol am ddim i bobl hŷn yw Silver Line.

Ewch i wefan Silver Line ➝
Yn dangos 3 allan o 9 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?