Skip to main content

Teimlo’n Unig

Adnabyddir yn gyffredin fel: tristwch, gwacter, unigedd, unigrwydd

Teimlo’n Unig

Archwiliwch teimlo’n unig drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Teimlo’n unig a lles meddyliol

Gallwn ni i gyd deimlo’n unig ar adegau. Bydd profiad pawb yn wahanol; mae rhai pobl yn teimlo’n unig mewn torf o bobl. Gellir disgrifio unigrwydd fel teimlad o dristwch a gwacter sy’n ein gadael yn teimlo’n unig ac yn ynysig. Gall teimlo’n unig effeithio ar bobl o bob oed, o’r genhedlaeth iau i’r henoed.

Mae cael cysylltiadau cymdeithasol cadarnhaol yn bwysig i’n hiechyd meddwl. Rydyn ni i gyd yn amrywio o ran faint rydyn ni’n ceisio, ac yn mwynhau, cwmni eraill. Ond yn y bôn fel bodau dynol mae angen i ni i gyd ryngweithio’n gadarnhaol â phobl eraill.

Mae yna lawer o achosion dros deimlo’n unig fel

 • Chwalfa mewn perthynas
 • Babi newydd
 • Profedigaeth
 • Gofalu am rywun, bod â rôl gofalu
 • Ymddeoliad/Colli Swydd a’r cysylltiadau cymdeithasol a wnawn tra yn y gwaith
 • Symud i gartref/ardal newydd lle nad ydym yn adnabod neb
 • Rhai adegau o’r flwyddyn, fel y Nadolig

Er nad yw unigrwydd yn broblem iechyd meddwl gall effeithio ar eich iechyd meddwl a’ch lles.

 

Cyngor hunangymorth

 • Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n digwydd yn eich ardal leol. Dod yn gysylltiedig â’ch cymuned leol. Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi drwy fynd i’n tudalen ‘yn eich ardal chi‘.
 • Edrychwch ar ein hadnoddau hunangymorth isod i gael syniadau ar sut i ddod a theimlo’n fwy cysylltiedig.
 • Mae gwasanaeth cyfeillio am ddim ar gael i bobl sy’n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn unig. Mae Frindi I Mi (neu Ffrind i mi) wedi’i ddatblygu i wneud yn siŵr bod unrhyw un sy’n teimlo’n unig neu’n ynysig yn cael cymorth i ailgysylltu â’u cymunedau. Gweler ein hadnoddau hunangymorth isod am ragor o wybodaeth.
 • Efallai y byddwch am roi cynnig ar wirfoddoli – ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli lleol cysylltwch â CMGG neu os ydych yn byw yn Nhorfaen – Volunteering TVA.
 • Mae yna bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i helpu i ofalu am ein hiechyd meddwl. Er enghraifft, mae rhai pobl yn gweld cysylltu ag eraill yn ddefnyddiol iawn pan fyddant yn teimlo’n unig. Ewch i’n hadran ‘gofalu amdanoch chi’ch hun‘ am ragor o wybodaeth a chyngor.
 • Nid oes angen i chi brofi’r teimladau hyn ar eich pen eich hun. Cysylltwch â ffrind neu berthynas, neu siaradwch â rhywun ar linell gymorth elusen, gweler isod.
 • Weithiau does ond angen i chi glywed llais ar ddiwedd y ffôn. Mae yna lawer o elusennau sy’n rhedeg llinellau cymorth, mae rhai ar gyfer grwpiau penodol fel y llinell gymorth gyfrinachol am ddim i bobl hŷn, fel The Silver Line. Gweler ein hadran llinellau cymorth isod.
 • Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen cymorth brys – ewch i’n tudalen ‘cymorth brys‘ ar unwaith.
Last updated: 14.07.2022
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i'ch helpu i oresgyn unigrwydd

Porwch ein hadnoddau hunangymorth rhad ac am ddim ar gyfer unigrwydd, wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd meddwl.

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Dod o hyd i’ch ffordd – Canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi | Samariaid

Arian, Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Gwasanaeth Cyfeillio Gwirfoddolwyr Ffrind i Mi

Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Gwasanaethau a sefydliadau i oedolion – Dewis Cymru

Arian, Iechyd Meddwl Dynion, Lles Meddyliol, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Cysylltu Torfaen – Platform cymunedol i gwrdd â ffrindiau a gwneud cysylltiadau

Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Cwtsh Caerffili – Arweinlyfrau wythnosol o’r hyn sy’n digwydd yng Nghaerffili

Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Map ar-lein rhyngweithiol i ddod o hyd i weithgareddau, sefydliadau a grwpiau lleol | Eich Casnewydd

Lles Meddyliol mind
Yn dangos 6 allan o 20 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau cymorth yn darparu gwybodaeth a chyngor os ydych yn teimlo'n unig

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i deimlo’n unig. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

CALL Mental Health Listening Line Logo

Llinell Wrando Iechyd Meddwl C.A.L.L.

Cyngor Cymunedol a Llinell Wrando

Darparu llinell gymorth emosiynol a gwrando gyfrinachol ar iechyd meddwl sydd ar agor 24/7. Gall CALL hefyd gyfeirio at gefnogaeth mewn cymunedau lleol ac ystod o wybodaeth ar-lein.

Ewch i wefan CALL ➝

Shout

Tecstiwch Shout i 85258 – Shout yw gwasanaeth testun 24/7 cyntaf y DU, sydd am ddim ar bob rhwydwaith symudol mawr, i unrhyw un mewn argyfwng unrhyw bryd, unrhyw le.

Mae’n lle i fynd os ydych chi’n cael trafferth ymdopi a bod angen cymorth ar unwaith arnoch.

Mae Shout yn cael ei gynnal gan dîm o wirfoddolwyr, sydd wrth galon y gwasanaeth. Rydym yn mynd â phobl o argyfwng i dawelwch bob dydd.

Ewch i wefan Shout ➝
The Silver Line Logo

The Silver Line

Weithiau y cyfan sydd ei angen arnoch yw clywed llais ar ben arall y ffôn. Llinell gymorth gyfrinachol am ddim i bobl hŷn yw Silver Line.

Ewch i wefan Silver Line ➝
Aneurin Bevan University Health Board

Ymarferwyr Iechyd Seicolegol (PHPs)

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth parhaus arnoch i wella eich iechyd meddwl, yna efallai y bydd angen cymorth proffesiynol arnoch gan y GIG. Mae hwn yn wasanaeth am ddim a byddwch yn gallu cael gafael ar y cymorth hwn yn eich meddygfa. Gofynnwch a oes Ymarferydd Iechyd Seicolegol yn eich meddygfa. Os nad oes, yna gall eich meddyg teulu ddarparu cymorth.

Rhagor o wybodaeth ➝
GIG 111 Cymru Logo

Iechyd Meddwl 111 (Opsiwn 2)

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen sylw meddygol ar unwaith, neu mewn perygl dybryd, ffoniwch 999 neu ewch i’r adran damweiniau ac achosion brys.

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen gofal iechyd meddwl brys, ond nad yw’n peryglu bywyd, ffoniwch GIG 111 a dewiswch Opsiwn 2.

Mae Iechyd Meddwl 111 (Opsiwn 2) ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ac mae am ddim i alwadau o ffôn symudol (hyd yn oed pan nad oes credyd ar ôl gan y galwr) neu o linell dir.

Pan fyddwch yn ffonio, bydd Ymarferydd Iechyd Meddwl a Lles yn trafod sut rydych chi’n teimlo. Gallant ddarparu ymyriadau byr dros y ffôn i’ch helpu i ymdopi â sut rydych yn teimlo. Gallant hefyd drefnu atgyfeiriadau i wasanaethau iechyd meddwl, os oes angen.

Rhagor o wybodaeth ➝
Age Cymru Logo

Age Cymru

Mae Cyngor Age Cymru wedi ymrwymo i fod y gwasanaeth gwybodaeth a chyngor mwyaf blaenllaw ar faterion sy’n effeithio ar bobl hŷn yng Nghymru. Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, diduedd ac arbenigol i bobl hŷn, eu teuluoedd, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Ewch i wefan Age Cymru i gael gwybod rhagor ➝
Versus Arthritis Logo

Versus Arthritis – Cymru

Rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau ledled Cymru, gan gynnwys cymorth cyfoedion i oedolion a phobl ifanc a theuluoedd, rhannu gwybodaeth a gweithgareddau cymdeithasol.

Ewch i wefan Versus Arthritis i gael rhagor o wybodaeth ➝
Re-engage Logo

Re-engage

Dylai pawb gael y cyfle i wneud ffrindiau newydd.

Bydd gweithgareddau grŵp ac un-i-un Re-engage yn eich helpu i ehangu eich cylch cymdeithasol mewn amgylchedd cyfeillgar, diogel.

Ewch i wefan Re-engage i gael dysgu rhagor ➝
British Red Cross Logo

Y Groes Goch Brydeinig

Os ydych chi’n teimlo’n unig, yn bryderus neu angen mynediad at fwyd a meddyginiaeth, gallwn ni helpu.

Mae llinell gymorth y Groes Goch Brydeinig yn darparu cymorth mewn dros 200 o ieithoedd, yn cefnogi pobl sy’n unig, yn bryderus, wedi’u heffeithio arnynt gan bandemig y Coronafeirws (COVID-19), ac yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar fwyd neu feddyginiaeth yn y DU.

Ewch i wefan y Groes Goch Brydeinig ➝
Logo Age Connects Wales

Age Connects Wales

Elusen genedlaethol yw Age Connects Cymru sy’n cynnwys hyd at chwe sefydliad Age Connects lleol, annibynnol gyda dros 40 mlynedd o brofiad. Rydym yn darparu cymorth mewn 11 o’r 22 ardal awdurdod lleol yng Nghymru, gyda phob sefydliad yn darparu ein gwasanaethau craidd. Mae gwasanaethau craidd yn cynnwys Gwybodaeth, Cyngor a Buddiannau Lles, Cyfeillio, Eiriolaeth Annibynnol a Rhaglen Gweithgareddau.

Ewch i wefan Age Connects Cymru ➝
Childline Logo

Childline – ar gyfer plant a phobl ifanc dan 19 oed

Mae Childline yma i helpu unrhyw un o dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw fater maent yn mynd drwyddo. Gallwch siarad am unrhyw beth. P’un a yw’n rhywbeth mawr neu fach, mae ein cynghorwyr hyfforddedig yma i’ch cefnogi chi.

Mynnwch help a chyngor ar ystod eang o faterion, ffoniwch ni, siaradwch â chynghorydd ar-lein, anfonwch e-bost at Childline neu postiwch ar y byrddau negeseuon.

Ffoniwch 0800 1111 – ni fydd y rhif yn ymddangos ar eich bil ffôn. Gellir cael cymorth ar-lein yma drwy greu cyfrif.

Cymorth ar gael 24/7. BSL ar gael Llun-Gwener 8am-8pm a Sadwrn 8am-1pm. Siaradwr Cymraeg ar gael ar gais, bydd apwyntiad yn cael ei drefnu.

Ewch i wefan Childline ➝
Yn dangos 11 o ganlyniadau
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?