Skip to main content

Trawma a PTSD

Adnabyddir yn gyffredin fel: straen trawmatig, trawma, anhwylder straen wedi trawma

Trawma a PTSD

Archwiliwch trawma a ptsd drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

need help now

Angen cymorth brys?

Os ydych chi’n teimlo bod eich bywyd chi, neu fywyd rhywun arall, mewn perygl ffoniwch 999 neu ewch i’ch Adran Achosion Brys leol.

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF (agor mewn ffenestr newydd)

Beth yw PTSD?

Yn anffodus, bydd llawer o bobl yn profi digwyddiad trawmatig yn ystod eu hoes. Mae digwyddiadau trawmatig fel arfer yn annisgwyl a gallant ddigwydd ar unrhyw oedran. Yn aml yn ystod digwyddiad trawmatig, mae’r person yn credu bod ei fywyd neu gyfanrwydd corfforol mewn perygl. Weithiau, gall y person fod yn dyst i ddigwyddiad trawmatig lle mae rhywun arall yn marw neu’n cael ei anafu’n ddifrifol.

Gall y mathau hyn o drawma gynnwys damweiniau difrifol, trais rhyngbersonol, ymosodiad rhywiol, trawma geni, brwydro yn erbyn straen, neu dyst i farwolaeth neu anaf trawmatig person arall.

Yn dilyn digwyddiadau Trawmatig fel hyn mae’n arferol i bobl brofi nifer o symptomau. Mae’r rhain yn cynnwys ôl-fflachiau a hunllefau, osgoi meddwl neu siarad am y trawma, osgoi unrhyw atgofion o’r profiad trawmatig, a theimlo’n “ymylol” neu’n bryderus iawn llawer o’r amser.

Yn ddealladwy, gall y symptomau hyn effeithio ar hwyliau a gweithrediad pobl.

Mae’n bwysig gwybod bod y symptomau hyn yn ymateb cwbl normal i sefyllfa mor frawychus. Er bod y symptomau hyn yn annymunol, nid ydynt yn beryglus a gallant ddigwydd i unrhyw un ar ôl profiad trawmatig.

Dros amser, bydd y rhan fwyaf o bobl yn gwella’n naturiol. Mae hyn yn golygu y bydd y symptomau hyn fel arfer yn tawelu eu hunain.

I rai pobl bydd y symptomau hyn yn parhau am fwy na mis neu’n teimlo’n wirioneddol na ellir eu rheoli, ac os yw hyn yn wir, mae nifer o ymyriadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth a all helpu.

 

Cyngor hunangymorth

  • Os ydych wedi profi digwyddiad trawmatig mae’n bwysig iawn gofalu amdanoch eich hun; gwneud yn siŵr eich bod yn bwyta, cysgu, ymarfer corff, ac yn cysylltu ag anwyliaid.
  • Byddwch yn garedig i chi’ch hun. Rydych chi wedi byw trwy rywbeth anodd iawn, ac mae’n arferol profi amrywiaeth o emosiynau ar ôl digwyddiadau trawmatig.
  • Cysylltwch â phobl rydych chi’n ymddiried ynddynt ac, os ydych chi’n teimlo’n barod, siaradwch am yr hyn sydd wedi digwydd mewn cyn lleied neu gymaint o fanylion ag sydd angen. Nid oes angen i chi brofi teimladau anodd ar eich pen eich hun.
  • Os ydych yn cefnogi plentyn, ffrind, neu berthynas yn dilyn trawma, yna gall fod yn ddefnyddiol darparu llawer o ddilysrwydd a charedigrwydd. Gadewch iddynt siarad am yr hyn a ddigwyddodd cyn lleied neu gymaint ag sydd ei angen arnynt. Wrth gwrs, mae’n bwysig gofalu am eich lles eich hun tra’n gofalu am eraill.
  • Os oes angen help brys arnoch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod – ewch i’n tudalen ‘cymorth brys‘ ar unwaith.

 

Os oes angen cymorth pellach arnoch i reoli trawma

Os nad yw’r wybodaeth, cyngor, adnoddau a chyrsiau ar y dudalen hon wedi bod yn ddefnyddiol a/neu rydych chi’n meddwl bod angen mwy o help arnoch chi, mae llawer o wasanaethau cymorth am ddim ar gael.

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a thros 18 oed, gallwch wneud apwyntiad gydag Ymarferydd Iechyd Seicolegol (PHP) neu Feddyg Teulu trwy gysylltu â’ch meddygfa leol. Mae PHPs yn ymarferwyr iechyd meddwl y GIG sy’n darparu gwasanaeth am ddim i bobl sy’n profi problemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol.

Os ydych o dan 18 oed neu’n poeni am rywun o dan 18 oed ac angen cyngor / hunan-gyfeirio i wasanaethau iechyd meddwl a lles lleol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cysylltwch â SPACE-Wellbeing.

Neu fel arall cysylltwch â llinell gymorth gymeradwy arall. Mae rhai gwasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Last updated: 24.05.2024
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth ar gyfer PTSD a thrawma

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Panig, Straen, Trawma a PTSD mind
Apiau (iOS) Apiau (iOS)

Ap Hyfforddwr PTSD: Wedi’i gynllunio ar gyfer y rheini sydd ag, neu a allai fod ag, anhwylder straen wedi trawma (iOS)

Trawma a PTSD mind
Apiau (Android) Apiau (Android)

Ap Hyfforddwr PTSD: Wedi’i gynllunio ar gyfer y rheini sydd ag, neu a allai fod ag, anhwylder straen wedi trawma (Android)

Trawma a PTSD mind
Gwefannau Gwefannau

Anhwylder straen wedi trawma (PTSD) – Mind

Trawma a PTSD mind
Darllen Darllen

Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) Carcharorion – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Iechyd Meddwl Carcharorion, Trawma a PTSD mind
Gwefannau Gwefannau

Straen Trawmatig Cymru

Trawma a PTSD mind
Yn dangos 6 allan o 9 o ganlyniadau Gweld pob

Cefnogaeth a llinellau cymorth ar gyfer PTSD a thrawma

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i drawma. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

New Pathways Logo

New Pathways – Bywyd y tu hwnt i drais rhywiol

Os ydych wedi cael eich effeithio gan dreisio, cam-drin rhywiol neu ymosodiad rhywiol rydym yma i chi.

Ewch i wefan New Pathways ➝

GIG Cymru Cyn-filwyr

GIG Cymru Cyn-filwyr – Helpu cyn-filwyr i fynd yn ôl ar y trywydd iawn gyda’u bywydau

Ewch i wefan GIG Cymru Cyn-filwyr ➝
Yn dangos 2 allan o 4 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?