Skip to main content

Ymwybyddiaeth Fyfyriol

Adnabyddir yn gyffredin fel: ymwybyddiaeth fyfyriol, ystyriol, ymlacio, myfyrdod, myfyrio

Ymwybyddiaeth Fyfyriol

Archwiliwch ymwybyddiaeth fyfyriol drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Beth yw Ymwybyddiaeth Fyfyriol?

Fel bodau dynol, rydym yn treulio llawer o amser yn myfyrio ar y gorffennol neu’n poeni am y dyfodol. Rydym yn aml yn gweld ein bod yn gwneud pethau’n reddfol, gan weithredu heb feddwl, fel arfer oherwydd ein bod wedi’i wneud lawer gwaith o’r blaen. Ydych chi erioed wedi cerdded adref a ddim yn cofio pasio tirnod penodol?

Mae ymwybyddiaeth fyfyriol yn ffordd o roi sylw i, a gweld yn glir beth bynnag sy’n digwydd yn ein bywydau ar yr eiliad honno mewn amser. Gall wella ein lles meddyliol drwy ein helpu i ymgysylltu mwy â’r byd o’n cwmpas a deall ein hunain yn well. Mae’n ffordd ymarferol o sylwi ar feddyliau, teimladau corfforol, golygfeydd, synau, arogleuon – unrhyw beth na fyddwn yn sylwi arno fel arfer.

Mae ymwybyddiaeth fyfyriol yn ein helpu i ymateb i bwysau bywyd mewn modd tawelach sydd o fudd i’n calon, ein pen a’n corff.
Mae’n ein hannog i ddod yn fwy ymwybodol o’n meddyliau a’n teimladau fel y gallwn eu rheoli mewn ffordd wahanol gyda chanlyniadau mwy cadarnhaol.

Er efallai bod gwreiddiau ymwybyddiaeth fyfyriol yn y gorffennol, rydym bellach yn deall manteision ymwybyddiaeth fyfyriol a myfyrdod yn dda. Mae ymchwil wedi cysylltu’n gadarnhaol ymwybyddiaeth fyfyriol a myfyrdod â lleihau straen.

 

Gyda beth y gall ymwybyddiaeth fyfyriol helpu?

Gall ymwybyddiaeth fyfyriol fod o gymorth gyda’r cyflyrau canlynol:

 • pryder
 • iselder
 • straen
 • blinder
 • poen cronig
 • psymptomau corfforol sydd heb ddiagnosis meddygol
 • anawsterau cysgu
 • rheoli dicter

 

Pwy all ymarfer ymwybyddiaeth fyfyriol?

Gall pawb ei wneud a gellir ei wneud yn unrhyw le, wrth aros am fws, golchi’r llestri, mynd â’r ci am dro, yn y swyddfa.

Gall y sgiliau fod yn syml, ond gan ei fod mor wahanol i sut y byddem efallai fel arfer yn ymddwyn, mae angen llawer o ymarfer. Gydag ymarfer, gallwch ddysgu gweithio’n wahanol gyda’ch meddyliau a’ch teimladau.

 

HSut alla i ddysgu ymwybyddiaeth fyfyriol?

I ddysgu ymwybyddiaeth fyfyriol gallwch ddefnyddio cyrsiau neu apiau ar-lein. I roi cynnig ar rai o’r rhain gweler ein hadnoddau ar-lein isod.

 

Tasg ymwybyddiaeth fyfyriol syml?

Gall yr ymarfer pum cam hwn fod yn ddefnyddiol iawn yn ystod cyfnodau o bryder neu banig drwy helpu i’ch gosod yn gadarn yn y presennol.

Cyn i chi ddechrau, rhowch sylw i’ch anadlu. Gall anadliadau hir ac araf eich helpu i deimlo’n dawel.

 1. Sylwch ar 5 peth y gallwch eu gweld o’ch cwmpas. Gallent fod yn gadair, beiro neu lun ar y wal.
 2. Sylwch ar 4 peth y gallwch eu cyffwrdd. Gallent fod yn ddefnydd eich dillad, eich gwallt neu fwrdd.
 3. Sylwch ar 3 pheth y gallwch eu clywed.   Gallent fod y glaw ar y ffenestr, traffig yn mynd heibio neu gerddoriaeth yn y cefndir.
 4. Sylwch ar 2 beth y gallwch eu harogli.  Gallent fod yn fwyd, arogl sebon ar eich croen neu’n arogl o’r tu allan.
 5. Sylwch ar 1 peth y gallwch eu blasu.  Beth yw’r blas sydd yn eich ceg – coffi, gwm cnoi neu’ch cinio.
Last updated: 01.11.2022

Cyrsiau i’ch helpu i ymarfer ymwybyddiaeth fyfyriol

Isod mae dolenni i gyrsiau a all eich helpu i ddeall ac ymarfer ymwybyddiaeth fyfyriol.

Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar Y Present

Be Mindful

Yr unig gwrs Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ystyriaeth Ofalgar digidol. Mae’r cwrs therapiwtig digidol ar y we hygyrch hwn, a aseswyd gan y GIG ac yr ymddiriedwyd ynddo am dros ddegawd, wedi’i brofi i fod yn effeithiol gan astudiaethau clinigol cyhoeddedig i leihau lefelau straen, pryder ac iselder yn sylweddol, a bydd yn aml yn rhoi canlyniadau sy’n newid bywyd i gyfranogwyr.

A fyddech cystal â nodi mai cwrs Saesneg yw hwn.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Young-Man-Studying

Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar Y Present

Mae’r Present yn gwrs ar-lein chwe wythnos wedi’i gyd-ddarparu gan ymarferwyr Iechyd Aneurin Bevan Camau Bwrdd a Chymoedd.

Mae’r cwrs yn cynnig arddull newydd o gyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar a lles, gan annog ymwybyddiaeth gyfeillgar, ystyriol tuag at ein profiad yng nghanol bywydau prysur yn gwehyddu dysgu am ymwybyddiaeth ofalgar, lles a niwrowyddoniaeth. Mae’r rhaglen yn cefnogi archwilio, darganfod ac ymwybyddiaeth o sut mae pethau i bob person yn eu bywyd.

Dysgu mwy
Ar-lein
Mindfulness for Everyday course

Meddylgarwch am Bob Dydd

Cwrs meddylgarwch, 6 wythnos am ddim trwy weminar. Ar gyfer pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Fynwy, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Blaenau Gwent.

Mae Meddylgarwch am Bob Dydd yn gwrs gweminar, sy’n rhoi cyflwyniad i feddylgarwch ac arferion dan arweiniad. Gwneud meddylgarwch eich ffordd sy’n addas i chi. Nid oes angen profiad blaenorol.

Dysgu mwy
Ar-lein
Yn dangos 3 allan o 11 o ganlyniadau Gweld pob

Adnoddau i’ch helpu i ymarfer ymwybyddiaeth fyfyriol

Isod mae dolenni i adnoddau y gellir eu lawrlwytho a gwefannau sy’n rhoi gwybodaeth ar sut i gynnwys ymwybyddiaeth fyfyriol yn eich trefn ddyddiol.

MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Darllen Darllen

Sut i ymlacio – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Pryder, Straen, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Gwefannau Gwefannau

Ap Hunangymorth y Samariaid (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder mind
Gwefannau Gwefannau

Ymwybyddiaeth Ofalgar – Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hwyliau Isel, Iselder, Pryder, Straen, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Darllen Darllen

Cerdyn Fflach Bod yn Sylwgar – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les mind
Darllen Darllen

Cerdyn Post Bod yn Sylwgar – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les mind
Darllen Darllen

Poster Bod yn Sylwgar – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les mind
Gwefannau Gwefannau

Gweithgareddau Digidol ar gyfer 5 Ffordd at Les

Hwyliau Isel, Iselder, Pryder, Pum Ffordd at Les, Ymwybyddiaeth Fyfyriol

Digital Communities Wales and Aneurin Bevan University Health Board

Gwefannau Gwefannau

5 Ffordd at Les

Hwyliau Isel, Iselder, Lles Meddyliol, Lles Meddyliol Plant mind
Gwefannau Gwefannau

Hunanofal ar gyfer Pryder a Phyliau o Banig – Mind

Pryder, Pryder Cymdeithasol mind
Darllen Darllen

Straen – Canllaw Hunangymorth y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Pryder, Straen mind
Darllen Darllen

Panig – Canllaw Hunangymorth y GIG

Panig, Pryder, Straen mind
Yn dangos 11 allan o 20 o ganlyniadau Gweld pob

Fideos cysylltiedig

Doeth er Lles: Ymlacio – Mind Casnewydd (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Sesiynau Ymlacio EPP – GAVO (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Sgan Corff, Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT) (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Ymarfer Eistedd | Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT) (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Ymarfer Symud | Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT) (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Ymarfer Myfyrdod Cerdded – Therapi Gwybyddol Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT) (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Yn dangos 6 allan o 10 o ganlyniadau Gweld pob