Skip to main content

Yn eich ardal

Dewch o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles

Isod ceir dolenni i wybodaeth a ffynonellau cymorth i’ch helpu i ofalu am eich lles. Maent yn wasanaethau a ddarperir ar draws ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Os hoffech wybodaeth am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal leol, dewiswch eich lleoliad i fynd i’r adran berthnasol ar y dudalen.

Angen cymorth brys nawr?

Is ydych chi’n teimlo bod angen cymorth brys arnoch nawr, defnyddiwch y cysylltiadau yn y ddolen isod.

Mynnwch help nawr

Cyfleoedd lleol yn Blaenau Gwent

Blaenau Gwent In This Together Logo

Blaenau Gwent Yn Hwn Gyda’n Gilydd

Gwefan sydd â mapiau sy’n rhoi gwybodaeth am yr holl ddigwyddiadau lleol ym Mlaenau Gwent yw ‘BG Yn Hwn Gyda’n Gilydd’.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am weithgareddau lleol, grwpiau, sut i gymryd rhan a gwybodaeth am wasanaethau cymorth lleol fel iechyd meddwl, cymorth tai a chymorth ariannol.

Datblygwyd yr adnodd hwn i helpu cymunedau ym Mlaenau Gwent i gymryd mwy o ran yn yr holl bethau gwych sy’n digwydd yn ein hardal leol.

Nid oes yn rhaid i chi wrando arnom ni’n unig, gallwch weld drosoch eich hun.

Dewis Cymru Logo

Cyfleoedd lleol yn Blaenau Gwent

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych eisiau gwybodaeth neu gyngor lles ar eich cyfer chi neu i rywun arall. Gallwch bori Dewis Cymru drwy ddewis yr hyn sy’n bwysig i chi a chwilio yn ôl cod post, neu gallwch ddefnyddio’r 5 Ffordd at Les i chwilio am adnoddau. Mae pob tudalen yn darparu dolen i’n cyfeiriadur adnoddau, lle byddwch yn dod o hyd i sefydliadau a gwasanaethau sy’n lleol i Blaenau Gwent a fydd efallai’n gallu helpu.

Mind Logo

Mind Torfaen a Blaenau Gwent

Elusen iechyd meddwl leol yw Mind Torfaen a Blaenau Gwent. Mae’r gwasanaeth yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth iechyd meddwl i bobl sy’n byw ym Mlaenau Gwent. Mae hefyd yn cynnig y cwrs Monitro Gweithredol chwe wythnos am ddim sy’n helpu pobl i ddeall eu hiechyd meddwl a’u lles yn well.

TVA Logo

GAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent) Blaenau Gwent

Mae GAVO yn cefnogi a chynghori sefydliadau, grwpiau cymunedol ac unigolion ar bob agwedd ar wirfoddoli ac yn darparu hyfforddiant a chyngor i wirfoddolwyr.

Verity Lewis
Health Social Care Well-being Partnership Officer

Ffoniwch: 07483 128051
E-bost: verity.lewis@gavo.org.uk

Blaenau Gwent Council Logo

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent

Mae gwefan Cyngor Sir Blaenau Gwent yn cynnwys gwybodaeth am bethau y gallwch eu gwneud a mannau i ymweld â nhw yn yr ardal. Mae’n rhoi gwybodaeth am gyfleoedd i wella lles meddyliol: megis manylion am ganolfannau chwaraeon/hamdden lleol, parciau gwledig a gweithgareddau eraill lle gallwch fod yn fwy actif; mannau gwyrdd ac ardaloedd o ddiddordeb lleol megis safleoedd treftadaeth lle gallwch ymarfer bod yn fwy ystyriol a bod mewn cysylltiad â natur. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am eich llyfrgelloedd lleol lle gallwch ddod o hyd i lyfrau Darllen yn Well ar gyfer Iechyd Meddwl a dysgu mwy am sut i wella eich iechyd meddwl a’ch lles. Gweler y wefan am ragor o wybodaeth.

Cyfleoedd lleol yn Caerffili

Dewis Cymru Logo

Cyfleoedd lleol yn Caerffili

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych eisiau gwybodaeth neu gyngor lles ar eich cyfer chi neu i rywun arall. Gallwch bori Dewis Cymru drwy ddewis yr hyn sy’n bwysig i chi a chwilio yn ôl cod post, neu gallwch ddefnyddio’r 5 Ffordd at Les i chwilio am adnoddau. Mae pob tudalen yn darparu dolen i’n cyfeiriadur adnoddau, lle byddwch yn dod o hyd i sefydliadau a gwasanaethau sy’n lleol i Caerffili a fydd efallai’n gallu helpu.

Os ydych am ychwanegu eich gweithgaredd i DEWIS, cysylltwch â leonen@caerffili.gov.uk 

Mind Logo

Mind Bwrdeistref Caerffili

Elusen iechyd meddwl leol yw Mind Caerffili. Mae’r gwasanaeth yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth iechyd meddwl i bobl sy’n byw yng Nghaerffili Mlaenau Gwent. Mae hefyd yn cynnig y cwrs Monitro Gweithredol chwe wythnos am ddim sy’n helpu pobl i ddeall eu hiechyd meddwl a’u lles yn well.

Cwtsh Wales Wellbeing Logo

Cwtsh Caerffili

Mae Cwtsh Caerffili yn cynhyrchu canllawiau misol ar beth sydd ymlaen i helpu pobl ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i ofalu am eu lles a’u hiechyd. Rydym hefyd yn rhannu gwybodaeth iechyd a lles, ag ogystal manylion grwpiau, gweithgareddau a digwyddiadau addas ar draws bwrdeistref Caerffili. Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn eich ardal leol!

TVA Logo

GAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent) Caerffili

Mae tîm Caerffili yn darparu cymorth a chyngor i sefydliadau gwirfoddol a chymunedol er mwyn helpu i gynyddu eu gwytnwch a datblygu trydydd sector ffyniannus. Mae’r fwrdeistref yn amrywiol ac mae’r wybodaeth yn amrywio’n eang ac yn cynnwys gwirfoddoli, datblygu, iechyd a gofal cymdeithasol ac iaith gynnar.

Laura Brosnan-James
Swyddog Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Ffoniwch: 07375 917387
E-bost: laura.brosnan.james@gavo.org.uk

Caerphilly County Borough Council

Gofalu am Gaerffili

Mae tîm Gofalu am Gaerffili yn darparu gwasanaeth i breswylwyr lleol sydd angen cymorth ar gyfer materion megis tlodi bwyd, dyled neu ôl-ddyled rhent, ynysigrwydd neu unigrwydd.

Caerphilly County Borough Council

Cysylltwyr Lles Caerffili

Mae Cysylltwyr Lles Caerffili yn gweithio gydag oedolion ledled Caerffili. Eu nod yw ailgysylltu pobl â’u cymunedau drwy eu helpu i ddod o hyd i weithgareddau a grwpiau addas, cysylltu pobl sydd â diddordebau tebyg ac annog cyfranogiad o fewn eu cymuned. Fe gewch ragor o wybodaeth isod.

Caerphilly County Borough Council

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Caerphilly County Borough Council website contains information on things you can do and visit in Mae gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnwys gwybodaeth am bethau y gallwch eu gwneud a mannau i ymweld â nhw yn yr ardal. Mae’n rhoi gwybodaeth am gyfleoedd i wella lles meddyliol: megis manylion am ganolfannau chwaraeon/hamdden lleol, parciau gwledig a gweithgareddau eraill lle gallwch fod yn fwy actif; mannau gwyrdd ac ardaloedd o ddiddordeb lleol megis safleoedd treftadaeth lle gallwch ymarfer bod yn fwy ystyriol a bod mewn cysylltiad â natur. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am eich llyfrgelloedd lleol lle gallwch ddod o hyd i lyfrau Darllen yn Well ar gyfer Iechyd Meddwl a dysgu mwy am sut i wella eich iechyd meddwl a’ch lles. Ewch i’r wefan i gael rhagor o wybodaeth. Gweler y wefan am ragor o wybodaeth am yr ardal gan gynnwys canolfannau chwaraeon a hamdden a mannau gwyrdd.

Cyfleoedd lleol yn Sir Fynwy

Dewis Cymru Logo

Cyfleoedd lleol yn Sir Fynwy

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych eisiau gwybodaeth neu gyngor lles ar eich cyfer chi neu i rywun arall. Gallwch bori Dewis Cymru drwy ddewis yr hyn sy’n bwysig i chi a chwilio yn ôl cod post, neu gallwch ddefnyddio’r 5 Ffordd at Les i chwilio am adnoddau. Mae pob tudalen yn darparu dolen i’n cyfeiriadur adnoddau, lle byddwch yn dod o hyd i sefydliadau a gwasanaethau sy’n lleol i Sir Fynwy a fydd efallai’n gallu helpu.

Mind Logo

Mind Sir Fynwy

Elusen iechyd meddwl leol yw Mind Sir Fynwy. Mae’r gwasanaeth yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth iechyd meddwl i bobl sy’n byw yn Sir Fynwy. Mae hefyd yn cynnig y cwrs Monitro Gweithredol chwe wythnos am ddim sy’n helpu pobl i ddeall eu hiechyd meddwl a’u lles yn well.

TVA Logo

GAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent) Sir Fynwy

Mae tîm GAVO Sir Fynwy yn darparu pob agwedd ar ddatblygiad Cymunedol, ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n nodi bylchau mewn darpariaethau a gwasanaethau. Mae’r tîm yn awyddus i weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill y trydydd sector, sector cyhoeddus a’r sector preifat i gyflawni’r nodau hyn.

Miranda Thomason
Swyddog Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Ffoniwch: 07375 913672
E-bost: miranda.thomason@gavo.org.uk

Monmouthshire County Council

Cydlynwyr a Chynghorwyr Cysylltiadau Lles Sir Fynwy

Cydlynwyr Cysylltiadau Lles yw unigolion yn y gymuned sydd â’r nod o helpu pobl i wella lles ac osgoi argyfwng. Maent yn darparu pwynt cyswllt ar gyfer gwybodaeth am les, a chyngor ac yn helpu pobl i gael mynediad at weithgareddau, cyfleoedd a gwasanaethau lleol er mwyn meithrin gwytnwch a gwella ansawdd bywyd.

Cyswllt e-bost: wellbeing@monmouthshire.gov.uk

Mae gan bractisau meddygon teulu yn Sir Fynwy hefyd Gynghorwyr Cysylltiadau Lles yn gysylltiedig â’u meddygfeydd. Mae Cynghorwyr Cysylltiadau Lles ar gael i gwrdd ag unigolion sydd ag anghenion cymdeithasol yn hytrach na meddygol. Gallant ddarparu gwybodaeth a chyflwyniadau i ystod eang o gyfleoedd, gweithgareddau neu wasanaethau lleol a allai fod yn ddefnyddiol i wella lles.

Monmouthshire County Council

Cyngor Sir Fynwy

Mae gwefan Cyngor Sir Fynwy yn cynnwys gwybodaeth am bethau y gallwch eu gwneud a mannau i ymweld â nhw yn yr ardal. Mae’n rhoi gwybodaeth am gyfleoedd i wella lles meddyliol: megis manylion am ganolfannau chwaraeon/hamdden lleol, parciau gwledig a gweithgareddau eraill lle gallwch fod yn fwy actif; mannau gwyrdd ac ardaloedd o ddiddordeb lleol megis safleoedd treftadaeth lle gallwch ymarfer bod yn fwy ystyriol a bod mewn cysylltiad â natur. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am eich llyfrgelloedd lleol lle gallwch ddod o hyd i lyfrau Darllen yn Well ar gyfer Iechyd Meddwl a dysgu mwy am sut i wella eich iechyd meddwl a’ch lles.

Cyfleoedd lleol yn Casnewydd

Logo Eich Casnewydd

Mae Eich Casnewydd

Mae Eich Casnewydd yn fap ar-lein am ddim sy’n eich cysylltu â phopeth a all helpu eich lles meddyliol a chorfforol yn eich ardal leol

Dewis Cymru Logo

Cyfleoedd lleol yn Casnewydd

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych eisiau gwybodaeth neu gyngor lles ar eich cyfer chi neu i rywun arall. Gallwch bori Dewis Cymru drwy ddewis yr hyn sy’n bwysig i chi a chwilio yn ôl cod post, neu gallwch ddefnyddio’r 5 Ffordd at Les i chwilio am adnoddau. Mae pob tudalen yn darparu dolen i’n cyfeiriadur adnoddau, lle byddwch yn dod o hyd i sefydliadau a gwasanaethau sy’n lleol i Casnewydd a fydd efallai’n gallu helpu.

Mind Logo

Mind Casnewydd

Elusen iechyd meddwl leol yw Mind Casnewydd. Mae’r gwasanaeth yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth iechyd meddwl i bobl sy’n byw yng Nghasnewydd. Mae hefyd yn cynnig y cwrs Monitro Gweithredol chwe wythnos am ddim sy’n helpu pobl i ddeall eu hiechyd meddwl a’u lles yn well.

TVA Logo

GAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent) Casnewydd

Mae GAVO yn cefnogi grwpiau cymunedol a sefydliadau trydydd sector yng Nghasnewydd sy’n darparu gwasanaethau lles meddyliol a chorfforol hollbwysig i oedolion a phobl agored i niwed yn ein cymunedau amrywiol. Mae cydweithredu wrth wraidd yr hyn a wna, gan ddod â gwerth ychwanegol i gynllunio cymunedol, rhwydweithio ac ymgysylltu.

Susanne Maddax
Swyddog Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Ffoniwch: 07949 086260
E-bost: susanne.maddax@gavo.org.uk

Newport City Council

Cysylltwyr Cymunedol Casnewydd

Mae Cysylltwyr Cymunedol Casnewydd yn gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau ledled ardal Casnewydd i ddarparu gwybodaeth a chyngor am gefnogaeth, eich helpu i ddod o hyd i weithgareddau yn eich ardal a’ch helpu i gwrdd â mwy o bobl yn eich cymuned.

Newport City Council

Cyngor Dinas Casnewydd

Mae gwefan Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnwys gwybodaeth am bethau y gallwch eu gwneud a mannau i ymweld â nhw yn yr ardal. Mae’n rhoi gwybodaeth am gyfleoedd i wella lles meddyliol: megis manylion am ganolfannau chwaraeon/hamdden lleol, parciau gwledig a gweithgareddau eraill lle gallwch fod yn fwy actif; mannau gwyrdd ac ardaloedd o ddiddordeb lleol megis safleoedd treftadaeth lle gallwch ymarfer bod yn fwy ystyriol a bod mewn cysylltiad â natur. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am eich llyfrgelloedd lleol lle gallwch ddod o hyd i lyfrau Darllen yn Well ar gyfer Iechyd Meddwl a dysgu mwy am sut i wella eich iechyd meddwl a’ch lles.

Cyfleoedd lleol yn Torfaen

Dewis Cymru Logo

Cyfleoedd lleol yn Torfaen

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych eisiau gwybodaeth neu gyngor lles ar eich cyfer chi neu i rywun arall. Gallwch bori Dewis Cymru drwy ddewis yr hyn sy’n bwysig i chi a chwilio yn ôl cod post, neu gallwch ddefnyddio’r 5 Ffordd at Les i chwilio am adnoddau. Mae pob tudalen yn darparu dolen i’n cyfeiriadur adnoddau, lle byddwch yn dod o hyd i sefydliadau a gwasanaethau sy’n lleol i Torfaen a fydd efallai’n gallu helpu.

Mind Logo

Mind Torfaen a Blaenau Gwent

Elusen iechyd meddwl leol yw Mind Torfaen a Blaenau Gwent. Mae’r gwasanaeth yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth iechyd meddwl i bobl sy’n byw yn Nhorfaen. Mae hefyd yn cynnig y cwrs Monitro Gweithredol chwe wythnos am ddim sy’n helpu pobl i ddeall eu hiechyd meddwl a’u lles yn well.

Connect Torfaen Logo

Cysylltu Torfaen

Platfform lle gallwch gwrdd â ffrindiau, gwneud cysylltiadau a rhannu gwybodaeth yw Cysylltu Torfaen. Gweler y wefan am ragor o wybodaeth.

TVA Logo

ynghrair Gwirfoddol Torfaen (TVA)

Mae TVA yn darparu cymorth a chyngor i wirfoddolwyr, y rheini sy’n dymuno dechrau gwirfoddoli a sefydliadau sy’n recriwtio gwirfoddolwyr. Mae TVA yn cefnogi sefydliadau yn y gymuned a datblygiad mentrau cymdeithasol yn Nhorfaen a’r cyffiniau.

Jo Lloyd
Swyddog Ymgysylltu Iechyd a Lles
01495 365619
07888 282254
jo@tvawales.org.uk

TVA Logo

Cysylltwyr Cymunedol Torfaen

Mae Cysylltwyr Cymunedol Torfaen yn cefnogi ac yn galluogi pobl i ddod o hyd i weithgareddau, grwpiau a rhwydweithiau addas sy’n dod â phobl o’r un anian a allai fod â diddordebau tebyg ynghyd. Mae hyn yn helpu i annog cyfranogiad ac ymgysylltiad yn y gymuned ac yn meithrin hunanhyder, gwytnwch a lles.

TVA Logo

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Mae gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cynnwys gwybodaeth am bethau y gallwch eu gwneud a mannau i ymweld â nhw yn yr ardal. Mae’n rhoi gwybodaeth am gyfleoedd i wella lles meddyliol: megis manylion am ganolfannau chwaraeon/hamdden lleol, parciau gwledig a gweithgareddau eraill lle gallwch fod yn fwy actif; mannau gwyrdd ac ardaloedd o ddiddordeb lleol megis safleoedd treftadaeth lle gallwch ymarfer bod yn fwy ystyriol a bod mewn cysylltiad â natur. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am eich llyfrgelloedd lleol lle gallwch ddod o hyd i lyfrau Darllen yn Well ar gyfer Iechyd Meddwl a dysgu mwy am sut i wella eich iechyd meddwl a’ch lles. Ewch i’r wefan i gael rhagor o wybodaeth.

Cyfleoedd lleol eraill

Dragons RFC Logo

Gweithgareddau Cymunedol Clwb Rygbi’r Dreigiau

Mae Tîm Cymunedol Clwb Rygbi’r Dreigiau yn darparu ystod eang o weithgareddau lleol ar ei safle yng Nghasnewydd sy’n cynnwys:

 • • Rygbi Cerdded
 • Rygbi Cadair Olwyn
 • Sesiynau ar gyfer ysgolion a gwyliau ysgol gan gynnwys gwersylloedd sgiliau rygbi

A llawer iawn mwy. Am ragor o wybodaeth, ewch i’w gwefan.

Chwiliwch amdanom yng nghartref y Dreigiau yn Rodney Parade

Rydym wedi partneru gyda Chlwb Rygbi’r Dreigiau felly cadwch lygad am ein baner a fideo yn Rodney Parade!

  Dragons RFC Logo
  Dewis Cymru

  Infoengine

  Cyfeiriadur o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth yng Nghymru yw Infoengine.

  Gallwch ddod o hyd i wasanaethau lleol yn eich ardal drwy ddefnyddio’r bar chwilio ar y dde neu drwy fynd i wefan Infoengine gan ddefnyddio’r ddolen isod.

  Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

  Mental Health Helplines Support

  Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

  Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

  Dod o hyd i linellau cymorth →

  Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

  Cyrsiau Lles Meddyliol

  Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

  Pori cyrsiau →

  Self-Help Wellbeing Resources

  Adnoddau Hunangymorth

  Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

  Archwiliwch adnoddau →