Skip to main content

Ynglŷn â Melo

Eich helpu chi i ofalu am eich lles meddyliol

Flourish Opportunities Graphic

Er na allwn ddatrys problemau bywyd, gallwn eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd gwell i ymdopi â hwy.

Ni fu hi erioed yn fwy pwysig i ofalu am eich lles meddyliol eich hun, a lles meddyliol eich anwyliaid. Mae’r pandemig COVID-19 wedi peri nifer o heriau a gofidiau. Bu’n rhaid i ni ddatblygu sgiliau newydd a ffyrdd newydd o ymdopi. Mae wedi gwneud i ni feddwl am ein dyfodol a beth sy’n bwysig i ni; ein perthynas ag eraill, a hefyd ein hiechyd corfforol a lles meddyliol. Pan fyddwn yn treulio amser i ofalu am ein hunan, rydym yn teimlo’n well. Rydym yn fwy abl i ymdopi â’r anawsterau y mae bywyd yn eu taflu atom ac yn fwy abl i ofalu am eraill.

A person looking out over a lake

Beth rydym yn ei ddarparu

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi datblygu’r wefan hon i hyrwyddo lles meddyliol pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Ngwent.

Rydym wedi casglu ynghyd yr adnoddau hunangymorth am ddim gorau sydd ar gael a’u rhoi mewn un man. Yma fe ddowch o hyd i gyrsiau, apiau, fideos, adnoddau sain, llyfrau a gwefannau er mwyn cael rhagor o gefnogaeth. Mae’r holl adnoddau am ddim ac yn Gymraeg pan fyddant ar gael. Bydd yr adnoddau yn eich helpu i ddatblygu sgiliau newydd a fydd yn eich cefnogi pan fo bywyd yn anodd.

Rydym yn gobeithio y dewch o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano ac efallai canfod pethau newydd.

A woman sat at a desk looking at a laptop screen
Illustration of a man jogging
Yn Eich Ardal

Dod o hyd i gyfleoedd lleol yn eich ardal er mwyn gwella eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Illustration of an open book and pieces of paper
Adnoddau Lles

Darganfod adnoddau i wella eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Illustration of a woman typing on a laptop
Cyrsiau Lles am Ddim

Dysgu mwy am iechyd a lles meddyliol gyda chyrsiau ar-lein am ddim.

Rhagor o wybodaeth →

Adborth

Byddem yn hoffi cael eich barn am y wefan. Cysylltwch â ni os ydych yn teimlo ei bod yn ddefnyddiol neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynglŷn â sut y gellir ei gwella.

Rhannu

Os ydych yn teimlo bod y wefan neu unrhyw rai o’r adnoddau yn ddefnyddiol, rhannwch hwy gyda’ch teulu a ffrindiau.

Defnyddiwch y dolenni isod i’n dilyn ar gyfryngau cymdeithasol.

Angen cymorth brys nawr?

Is ydych chi’n teimlo bod angen cymorth brys arnoch nawr, defnyddiwch y cysylltiadau yn y ddolen isod.

Mynnwch help nawr